Plan wynikowy z języka polskiego

 dla klasy VI.

Tematy lekcji

 

 

Wymagania podstawowe

(P)

Wymagania ponadpodstawowe

 (PP)

Wymagania wyróżniające

 (W)

Wracamy po wakacjach mądrzejsi

 i dojrzalsi.

- opowiada ,gdzie był, czego dowiedział się i jaki wrócił po wakacjach,

- posługuje się czasownikami  „zrozumiałe”, „doszedłem do wniosku”,

- konstruuje dwa zdania , w których opisuje co dały mu ostatnie wakacje,

 

- zapoznaje się z budową przewodnika ,

- sporządza notatkę  bibliograficzną przewodnika,

- wnioskuje, że podróże są  niezbędne, by człowiek dorastał

 

Organizujemy nasze spotkania z językiem polskim w klasie VI.

- zna wymagania podstawowe

- zna wymagania ponadpodstawowe

- zna wymagania wyróżniające

Książka pomaga

w  życiu.

- tworzy kanon lektur,

- stosuje zasady ortograficzne dot. pisowni nazwisk i tytułów

-uzasadnia swój wybór

-poznaje dodatkowe lektury uzupełniające

Symbole narodowe wczoraj i dziś.

W.Chotomska  „Dzień dobry Biały Ptaku

- wyjaśnia czym dla naszego narodu są  godło i flaga,

- wymienia sytuacje, podczas których okazujemy szacunek tym symbolom

- opowiada legendę    „O Orle Białym”,

- wnioskuje czym jest „wspólny dom”

 

Ojczyzna- jedno słowo- wiele znaczeń.

T.Różewicz

*** (oblicze ojczyzny)

- wyszukuje w wierszu wersy i określenia, które wyjaśniają, czym jest ojczyzna

- wskazuje cechy wiersza pozwalające nazwać go wierszem wolnym,

- potrafi wyszukać w Księdze przysłów polskich przysłowia związane z ojczyzną

 

Historia polskiego hymnu.

- porównuje tekst ze współczesną  wersja hymnu narodowego,

- ustala, jak należy zachować się podczas grania hymnu narodowego

-  uzasadnia tytuł hymnu,

- redaguje tekst artykułu o hymnie narodowym,

- nadaje tytuł artykułowi

 

Przed obrazem Matejki.

- dzieli się wrażeniami po obejrzeniu ilustracji

- opowiada o scenie przedstawionej na obrazie

 -rozpoznaje postacie historyczne

Obrońcy Westerplatte w poetyckiej legendzie.

K.I.Gałczyński

 „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”

- przypomina pojecie legendy,

- czyta głośno z podziałem na role,

- wskazuje na postacie mówiące,

 

 

- wyodrębnia elementy realistyczne i fantastyczne,

- lokalizuje Westerplatte na mapie

 

- zna historie rozpoczęcia II wojny światowej, relacjonuje czego dowiedział się o Westerplatte,

Ile piękna w moim mieście (projekt).

- zapoznaje się z tematami  do projektu „Tu  mieszkam”

- planuje pracę w grupie,

- objaśnia znaczenie wyrazu „motto ,

- przedstawia i omawia swój projekt

Poselstwo krzyżackie.

„Przed bitwą”- fragm.

Powieści „Krzyżacy”

 

- określa miejsce akcji,

- zbiera informacje o H. Sienkiewiczu

- opowiada o sytuacji, która miała miejsce przed bitwa,

- wyodrębnia postacie i wydarzenia  historyczne

- przygotowuje inscenizację opisanej                          w opowiadaniu sceny

Jak korzystać z instrukcji obsługi urządzeń technicznych i dawkowania leków.

- czyta uważnie tekst ulotki i odpowiada na pytanie, ile informacji zapamiętał

- wyciąga wnioski , czemu służą takie teksty, jakim językiem zostały zapisane

 

„Nie zrobisz kariery, jeśli nie odróżniasz głoski od litery”.

- zauważa różnicę między wymową a pisownią

- określa cechy podanych głosek

 

Po co dzielimy wyrazy na sylaby?

- definiuje wyraz „sylaba”,

- dzieli wyrazy na sylaby

- stosuje właściwe zasady przyprze noszeniu wyrazów,

- stosuje różne sposoby przenoszenia wyrazów

 

Jak akcentujemy wyrazy?

- objaśnia , czym jest akcent wyrazowy i zdaniowy,

-zaznacza sylaby akcentowane

- poprawnie akcentuje wyrazy na 3 i 4 sylabie od końca,

- zauważa jak zmienia się akcent w liczebnikach

 

Opowieść Jędrzeja o niewiernym kochanku.

- wypisuje z utworu postacie i wydarzenia realistyczne oraz to, co wydaje się ludzką fantazją,

- wyszukuje w słowniku znaczenie słów „inspiracja”, „natchnienie”

- opowiada legendę, która zainspirowała Mickiewicza do napisania ballady „Świtezianka”

- zna biografię Mickiewicza,

- potrafi wymienić utwory napisane przez wieszcza

Tajemnice scenariusza.

- porównuje tekst utworu ze scenariuszem,

- wskazuje różnice miedzy fragm. tekstu a scenariuszem

- wyjaśnia co jest zapisane w nawiasach,

-opracowuje scenariusz, wykorzystując dialog  z poprzedniej lekcji

 

Ach, jakie to fascynujące opowiadanie!- „Świtezianka”

- rozróżnia postacie i zdarzenia realistyczne i fantastyczne,

- wskazuje opisy przyrody

- wyjaśnia w kilku zdaniach niezwykłość, tajemniczość i zagadkowość utworu,

-formułuje morał

 

Różne sposoby prowadzenia narracji.

- wyszukuje postać narratora w opowiadaniach

- zastanawia się , czemu służy zróżnicowanie narracji,

- poznaje rodzaje narracji

 

Naucz się tolerancji.

T. Różewicz „Gałąź”

- wciela się w role odrzuconych przez społeczeństwo – chorych, żebrzących, bezdomnych, niepełnosprawnych,

- wymienia przyczyny tragicznej sytuacji chłopca

- określa czas i miejsce akcji,

- objaśnia przyczyny ukrywania się chłopca, nazywa uczucia mu towarzyszące

- przygotowuje dramę, przedstawiającą dalsze losy chłopca

„Nasze pomniki”- K.J.Wegrzyn „Grudzień”

- wskazuje metafory, epitety i porównania,

Określa nastrój wiersza

- wyjaśnia przenośne znaczenie środków artystycznych,

- wyjaśnia znaczenie pomnika na fot.

- zna datę wprowadzenia i  zakończenia stanu wojennego w Polsce.

Miejsca pamięci narodowej w naszej miejscowości (projekt).

- zapoznaje się z instrukcja do projektu,

-ustala stopień zrozumienia poleceń

- analizuje przydzielone zadania,

- dzieli się zadaniami

- przedstawia i omawia  swój projekt na zajęciach

Sposoby porozumiewania się dawniej i dzisiaj.

-określa  funkcje nadawcy i odbiorcy w procesie komunikowania,

-uczestniczy w rozmowie na określony temat

- dokonuje samooceny udziału w rozmowie,

- stosuje w praktyce poznane zasady dot. sposobu prowadzenia rozmowy i udziału w niej

- tworzy „Słownik gwary uczniowskiej”

Witamy cię powtórnie czasowniku!

- odróżnia bezokolicznik od form osobowych czasownika,

 

- swobodnie operuje wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w cyklu lekcji

o czasowniku

 

Rzeczownik.

- odmienia rzeczowniki,

-wskazuje temat  i końcówkę rzeczownika

- zna  rzeczowniki mające tylko formę liczby pojedynczej lub tylko formy liczby mnogiej,

-odmienia rzeczowniki typu „przyjaciel”, Amerykanin, sędzia

 

Przymiotnik.

- stopniuje przymiotniki,

- odmienia przymiotniki

- odróżnia stopniowanie proste od nieregularnego i opisowego,

-tworzy związki frazeologiczne z przymiotnikami

 

Przysłówek.

- stopniuje przysłówki,

-rozpoznaje przysłówek w tekście

- odróżnia stopniowanie proste od nieregularnego

 

Liczebnik.

- wymienia wszystkie rodzaje liczebników

- stosuje wszystkie rodzaje liczebników w zdaniach

 

Zaimek.

-odróżnia zaimki od innych części mowy,

- zastępuje różne części mowy odpowiednimi zaimkami

 

- odmienia zaimki,

- stosuje różne formy zaimków

 

Przyimek i spójnik.

- stosuje spójniki w zdaniach pojedynczych i złożonych

- stosuje przyimki w związkach wyrazowych,

- poprawnie zapisuje przyimki złożone

 

Inaczej, krócej, zgrabniej – piszemy streszczenie.

- zapoznaje się ze sposobem pisania streszczenia

- sporządza notatkę w formie streszczenia na podany temat

 

Slogany reklamowe, czyli szumne frazesy

- zna znaczenie słowa „slogan”,

- przeprowadza wywiad na temat reklamy

- wymienia cechy dobrej reklamy,

Redaguje hasło reklamowe

 

Redagujemy świąteczne życzenia.

- stosuje różne typy zdań redagując życzenia świąteczne

- dobiera stosowny styl ze względu na treść i adresata

 

Czy pieniądze dają szczęście?- K.Dickens „Opowieść  wigilijna” -omówienie  lektury

-odpowiada na pytanie dlaczego  Scrooge  się zmienił,

-ustala obrazy ukazane przez duchy kolejnych świąt Bożego Narodzenia,

- ustala , z jakimi tradycjami, zajęciami i uczuciami kojarzy się  okres bożonarodzeniowy

- na podst. „Opowieści wigilijnej” dowodzi, że pieniądze szczęścia nie dają,

- odmienia nazwiska Dickens i  Scrooge,

-nazywa uczucia wywołane obrazami ukazanymi przez duchy

- prezentuje wiadomości na temat autora utworu i samego dzieła,

Przypomina tytuły innych utworów związanych z Londynem

W pracowni mistrza Leonarda.

- opowiada historię portretu

- redaguje notatkę w formie planu,

- stosuje słownictwo: „prekursor”,”geniusz”, „talent”

- prezentuje wiadomości na temat Leonarda da Vinci  i jego dzieł

Pisownia „nie „ z różnymi częściami mowy.

- zna zasady pisowni wyrazów z „nie”

- wskazuje wyjątki od zasad,

- stosuje umiejętnie i poprawnie pisownie

 

Dyktando sprawdzające pisownie

Wyrazów z: „u”, „ó”, „rz”,”ż”.

- utrwala pisownię wyrazów z  „rz’, „ż’,” ó” wymiennym i niewymiennym

- zna zasady ortograficzne i stosuje je poprawnie w praktyce

 

Zdanie.

- wyodrębnia wszystkie części  zdania,

- rozróżnia rodzaje zdań,

- przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie

 

- buduje zdania z różnymi typami podmiotu i orzeczenia,

-rozpoznaje zdania bezpodmiotowe,

- wykonuje wykresy zdań,

 

 

Gdzieś mi się podziała? J. Kochanowski „Tren X”.

- odczytuje pytania retoryczne, epitety, wyrazy zdrobniałe,

-określa, jak nazywa się utwór opłakujący czyjąś śmierć

- określa nastrój utworu,

-nazywa stan psychiczny podmiotu lirycznego,

- wyróżnia archaizmy

 

„Niestety i posag i ona w jednej skrzynce zamkniona”. Jan Matejko „Kochanowski nad zwłokami Urszulki”.

- tworzy schemat planu,

-gromadzi potrzebne do opisu słownictwo

- ustala i zapisuje plan opisu reprodukcji,

- stosuje wyrazy bliskoznaczne,

-redaguje opis reprodukcji,

 

Poetycki obraz niebios o Urszulki. B.Lesmian „Urszula Kochanowska”.

- określa temat utworu,

- wskazuje osobę mówiącą w wierszu,

- wyróżnia narrację i dialog

- rozróżnia osobę mówiącą i bohatera utworu,

- posługuje się właściwie dobranymi cytatami,

- wyjaśnia puente wiersza

- charakteryzuje język wiersza,

- znajduje nawiązania do utworów Kochanowskiego i potrafi się do nich odnieść

To właśnie jest mój ojciec… T.Konwicki „Przedstawiam mego ojca”.

- czyta tekst ze zrozumieniem,

- określa narratora i bohatera utworu

-- przytacza cytaty ujawniające narratora,

- uwzględnia własną ocenę bohatera i narratora

 

Imieniny ojca rodzinnym świętem. M.Musierowicz „Imieninowy tort”.

- określa elementy świata przedstawionego

- prezentuje dowcipną i krótką informacje o bohaterach

- dostrzega różnicę między językiem potocznym a literackim,

 

 

Kochać…co to znaczy?

J. Twardowski „Co to znaczy kochać”.

- określa główną myśl utworu,

- wyszukuje fragm. określające , czym jest kochanie

- odpowiada na pytanie, wykorzystując wybrane fragm. tekstu,

- przedstawia wynik dyskusji w formie wniosków

 

Najpiękniejsze uczucie  - miłość. Cz.Miłosz „Miłość”, „Hymn o miłości” Biblia.

- wybiera zdania ,które mógłby zapisać  w „złotych myślach”

- prezentuje swoje poglądy , popierając je odpowiednimi cytatami,

- rozwija myśl zawarta w wybranym cytacie

- tworzy własne utwory o miłości

To była niefortunna randka… H.Ożogowska „Niefortunna randka”.

- określa narratora,

- nazywa przeżycia Ewy,

- prezentuje zachowanie Wojtka

- wyróżnia fragm. humorystyczne,

- rozróżnia dialog i tekst narracji,

 

 

Nie jestem sam mam przyjaciela. A.de Saint-Exupery  „Jeśli mnie oswoisz…”.

- odmienia rzeczownik „przyjaciel,

 

- rozwija myśl zawartą w „sekrecie” lisa,

- w zdaniach stosuje poprawne formy wyrazu „przyjaciel”

 

Konie w naszym języku. A. Kozłowiecka „Gniady”.

- gromadzi materiał do opisu konia ,

- opowiada o przeżyciach konia,

 

- dokonuje selekcji informacji,

- ocenia postawy bohaterów,

- opisuje konia wykorzystując zgromadzony materiał

 

Recepta  na samotność. K.Boglar „Winda”.

- czyta tekst z podziałem na role,

-nazywa uczucia i przeżycia bohaterki

- czyta biegle z odpowiednia intonacją,

- przeprowadza wywiad ze staruszką,

- charakteryzuje bohaterów

 

Bywają lekcje niezapomniane. Ch.Moorman „Niezapomniana lekcja”.

- rozpoznaje  składniki świata przedstawionego,

- wymienia przykłady z własnych doświadczeń szkolnych

-- analizuje świat przedstawiony w opowiadaniu,

-przedstawia problematykę utworu

 

Historia prawdziwa jak życie. I.Jurgielewiczowa „Ten obcy”.- omówienie lektury.

-  ustala tożsamość „obcego”,

- wyszukuje potrzebne cytaty w obszernym tekście,

- rozpoznaje  utwór epicki

 

- stosuje słownictwo charakteryzujące i oceniające człowieka,

- wymienia cechy gatunkowe epiki,

- samodzielnie sporządza notatkę

 

Słowniki  kopalnia wiedzy o języku.

- wymienia znane rodzaje słowników,

- korzystając ze słownika, definiuje pojęcie „synonim”,

- określa cel alfabetycznego układu haseł w słownikach

- określa rodzaj informacji, które znajduje we wskazanym słowniku,

- wyróżnia części składowe Słownika wyrazów bliskoznacznych,

-rozpoznaje synonimy w podanych przykładach,

 

Słowotwórstwo.

- odróżnia wyrazy podstawowe i pochodne,

-nazywa rodzaje formantów,

- rozróżnia zdrobnienia i zgrubienia

- oddziela podstawę słowotwórczą od formantu,

- wskazuje oboczności  w podstawie słowotwórczej

 

 

Formy wypowiedzi.

- odróżnia list zwykły od oficjalnego,

- sporządza notatkę z lekcji,

- wymienia elementy charakterystyki,

- stosuje akapity,

 

-stosuje odpowiednie  formy grzecznościowe podczas pisania listu oficjalnego,

- charakteryzuje postać rzeczywista i literacką,

- pisze autocharakterystykę,

-wyraża własne zdanie w wypracowaniu

 

 

Ortografia.

- poprawnie przenosi wyrazy zawierające przedrostek,

- poprawnie zapisuje liczebniki,

- stosuje zasady pisowni wyrazów z „nie”

- poprawnie zapisuje przedrostki, np. roz- , bez- ,wz- ,

- poprawnie stosuje zasady pisowni i, j po przedrostkach

 

Interpunkcja.

- stosuje zasady pisowni poznane w klasie IV i V

- poprawnie stosuje wszystkie znaki  interpunkcyjne w wypowiedziach

 

Jak podróżowano w dawnej Polsce?

T.Rojek „O podróżowaniu”

- czyta głośno wyraźnie uwzględniając interpunkcję,

- opowiada jak wyglądało podróżowanie w dawnej Polsce

- tworzy artykuł do gazetki szkolnej o stanie dróg w Polsce dawniej i dziś,

 

Z wizytą w świecie hobbistów. J.R.R.Tolkien ‘W poszukiwaniu przygody”

- określa narratora utworu,

- potrafi opisać pomieszczenie,

- odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości

- rozumie pojęcie „powieść  fantasy”,

- stosuje w praktyce posiadana wiedzę i umiejętności, redagując przemówienie

 

Dekalog podróżnika .

W.Grodecki „Smakowanie świata”

- redaguje plan szczegółowy,

- planuje wakacyjną wyprawę,

- ustala hierarchię ważności przykazań,

- wskazuje dobre i złe cechy własnego charakteru

 

Czy naprawdę wszyscy jesteśmy poetami?

J.Twardowski „O moich wierszach”

-definiuje własnymi słowami  pojęcie „motto”,

 

 

 

-redaguje krótką notkę biograficzną

 

- rozwija myśl zawartą w motcie,

-daje odpowiedź na pytanie „Dlaczego poeci piszą wiersze

- pisze własne wiersze  i prezentuje je

O czym marzy poeta? J.Iwaszkiewicz ***(Chciałbym napisać, jak pies biegnie…).

-rozpoznaje i definiuje „wers”, „strofę” ,”rymy”,

- wyróżnia środki poetyckie,

- dokonuje przekładu intersemiotycznego,

- wyróżnia obrazy poetyckie,

-określa adresata i nadawcę utworu.

 

Filmowe środki wyrazu. A.Kamieńska „Widok z gór ”.

- zapoznaje się z definicją „środków wyrazu”,

- korzysta ze Słownika wyrazów obcych, wyjaśnia znaczenie słów „adaptować”, ‘adoptować”,

- wchodzi w rolę pisarz, malarza, aktora,

 -wyróżnia środki wyrazu wykorzystywane przez reżysera.

 

Jak powstaje film?

- układa słowniczek terminów związanych z filmem,

-podaje nazwy zawodów twórców filmowych odpowiedzialnych za kolejne etapy jego powstawania

-wykorzystuje posiadana wiedze w praktyce.

 

Film czy książka?

Projekcja filmu „Ania z Zielonego Wzgórza”.

-dzieli się wrażeniami po obejrzeniu filmu,

- zna wykładniki recenzji

- wskazuje różnice między utworem literackim a jego wersja filmową,

-rozpoznaje i nazywa typy planów filmowych.

 

Gość w dom – telewizor milczy.

P.Bosmans  „Zawsze jesteś mile widziany” , A.Kania  „Gość w dom”.

- poznaje znane przykłady przysłów związanych z gościnnością,

- rozumie znaczenie pojęcia „savoir-vivre”

 

-ustala zasady dot. właściwego korzystania z telewizji,

- wypowie się na temat roli telewizji w życiu go  jego rodziny.

 

Spotkanie z dziennikarzami.

- wymienia tytuły czasopism , które są czytane w jego domu,

- przestrzega zasad pisowni tytułów czasopism,

 

 

-śledzi kolejne etapy powstawania czasopisma ,

- poznaje  osoby wchodzące  w skład  zespołu redakcyjnego,

- określa cechy charakteru i umysłu, jakie powinien posiadać dziennikarz.

 

„Jesteś za czy przeciw reklamie?” – dyskusja.

-zna zasady prowadzenia dyskusji,

- używa właściwego słownictwa

-określa cechy dobrej reklamy,

- wyróżnia funkcję informacyjna i perswazyjną reklamy,

- zapisuje wnioski  z dyskusji w formie notatki z lekcji.

 

Żyjemy w epoce Internetu.

- zna pojęcie  „Internet

-wskazuje zalety i wady – zagrożenia Internetu

-przygotowuje i prezentuje projekt „Środki masowego przekazu”

Liryczne pożegnanie. C.E.Goethe „Przepis na cały rok”.

- próbuje dokonać samooceny,

-dostrzega własne sukcesy i porażki,

 

Poetycki obraz ludzkiego życia w wierszu E. Stachury „Wędrówką życie jest człowieka”.

- rozpoznaje podmiot liryczny,

-omawia budowę utworu,

- próbuje dać odpowiedź na pytanie: „Czym  jest ludzkie życie?,

- rozumie i wyjaśnia sens tytułu utworu,

- określa rolę pytań retorycznych występujących w tekście

 

Czy każdy człowiek może być krasomówcą?

- potrafi  pracować ze Słownikiem wyrazów obcych,

- rozumie termin „retoryka”

 

- odnajduje informacje dotyczące wskazanego tematu,

-korzysta samodzielnie z różnych źródeł informacji,

-wygłasza  przygotowaną mowę zgodnie z zasadami retoryki.

 

 

Człowiek – istota kryjąca w sobie nieograniczone możliwości. J.Gaarder „Świat Zofii” , G.Pałka „Świat za sto lat”.

- wyjaśnia genezę ustanowienia Nagrody Nobla,

- sporządza  rejestr Polaków , którzy są laureatami Nagrody Nobla

- wykorzystuje zdobyte wiadomości w dyskusji na temat wpływu wynalazków na życie człowieka,

-wymienia elementy charakteryzujące humanizm renesansowy

 

Nasze własne poetyckie fascynacje – konkurs recytatorski.

- wykorzystuje w praktyce wiadomości dotyczące sposobu wygłaszania  tekstu,

- poprawnie , z zachowaniem wszystkich wyznaczników recytacji, wygłasza przez

Siebie utwór liryczny.

 

 

.