PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA DO KLASY IV  - „SŁOWA NA START”

( do programu nauczania języka polskiego w kl. IV – VI szkoły podstawowej – nr dopuszczenia DKOS – 5002 – 62/04 )

 

 

Tematy lekcji

Wymagania programowe

PODSTAWOWE
(P)

PONADPODSTAWOWE
(PP)

WYRÓŻNIAJĄCE
 (W)

1.      Kończy się lato, więc wracamy do szkoły

þ        Określa tematykę wierszy

þ        Podejmuje próbę rozwiązania krzyżówki na podstawie wiersza ,,Koniec lata”

þ        Wypisuje z wiersza ,,Wracamy” określenia podanych rzeczowników

þ        Krótko opisuje wygląd i kształt pamiątki z wakacji

þ        Wie, co to jest nastrój wiersza

þ        Nazywa swoją ulubiona porę roku

þ    Opowiada o swoich wspomnieniach z wakacji

þ    Opowiada wyczerpująco o sytuacji opisanej w każdym z wierszy

þ    Określa nastrój wiersza ,,Wracamy”, wykorzystując podane wyrazy

þ      Przedstawia własne propozycje wycieczek na wrzesień i październik

þ      Wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat wybranych zabytków Wilanowa

2.      Pierwszego września w szkole.

þ        Wymienia miejsca opisane w wierszu ,,Wrzesień”

þ        Wypisuje z tekstu imiona bohaterów

þ        Opowiada, co robili poszczególni bohaterowie tekstu

þ        Wymienia zwierzęta, które zamieszkiwały parkowy staw opisany w tekście

þ        Wypisuje z tekstu pięć wyrazów z ,,ż”

þ    Opisuje, jak zmieniają się miejsca przedstawione w wierszu ,,Wrzesień” w zależności od pór roku

þ    Wie, kim jest bohater literacki

þ    Opowiada, co wydarzyło się w parku opisanym w tekście

þ    Układa pięć zdań z wyrazami z ,,ż” wypisanymi z tekstu

þ      Zapisuje wymyślone przez siebie dalsze przygody Królewny żabki z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

3.      Witam się i żegnam.

þ        Zaznacza zwroty powitalne w podanych fragmentach tekstu

þ        Przyporządkowuje odpowiednie słowa powitania do podanych wypowiedzi

þ        Podkreśla w tekście zwroty pożegnalne

þ    Wymienia najważniejsze zasady dotyczące powitania i pożegnania

þ    Stosuje słowa powitania i pożegnania pasujące do określonych sytuacji

þ    Układa rozmowę, używając zwrotów powitalnych i pożegnalnych

 


 

4.      Czym dla każdego człowieka jest dom?

þ        Tworzy oś czasu, wykorzystując rodzinne pamiątki i zapisując wydarzenia ze swojego życia

þ        Zapisuje informacje o sobie

þ        Dopisuje wyrazy bliskoznaczne do wyrazu ,,dom”

þ        Układa zdania z podanymi wyrazami

þ    Wyjaśnia pojęcia: chronologia, oś czasu

þ    Szczegółowo opisuje swój wygląd

þ    Wyjaśnia sens wiersza

 

þ    Podaje własne propozycje wyrażeń mówiących o tym, co jest ważne dla istnienia domu

þ    Tworzy oś czasu, wykorzystując rodzinne pamiątki

5.      Przedstawiam siebie i innych.

þ        Wie, kiedy należy się przedstawiać

þ        Dopasowuje wypowiedzi dotyczące przedstawiania do odpowiednich ilustracji

þ        Wyjaśnia zasady przedstawiania jednej osoby drugiej

þ    Przedstawia się odpowiednio do podanych sytuacji

þ    Dobiera argumenty na potwierdzenie swojego zdania

þ    Prezentuje scenki ukazujące prawidłowy sposób przedstawiania nieznających się osób

6.      Jesienne spotkanie z wiewiórką.

þ        Uzupełnia zdania na podstawie tekstu

þ        Odszukuje w tekstach informacje na temat wiewiórki

þ        Wymienia cechy wiewiórki na podstawie tekstu

þ        Podejmuje próbę opisu wiewiórki

þ    Wyjaśnia poetyckie sformułowanie

þ    Podaje wymyślone przez siebie poetyckie określenia dotyczące poszczególnych pór roku

þ    Formułuje argumenty na potwierdzenie określonych racji

þ    Opisuje wiewiórkę, wykorzystując różne źródła informacji

7.      Opis przedmiotu i postaci.

þ        Odszukuje wśród podanych wyrazów określenia cech przedmiotu widocznego na ilustracji

þ        Uzupełnia opis brakującymi określeniami

þ        Zna najważniejsze elementy opisu przedmiotu

þ        Wypisuje z tekstu informacje dotyczące opisywanego przedmiotu

þ        Zna najważniejsze elementy opisu postaci

þ    Uzupełnia opis przedmiotu na podstawie wybranej ilustracji

þ    Opisuje przedmiot lub postać przedstawioną na ilustracji używając podanych wyrazów

þ    Podaje przykłady wszystkich elementów wchodzących w skład opisu postaci

 


 

8.      Co wiesz o rodzinie?

þ        Odszukuje w tekście informacje na temat bohaterów i częściowo uzupełnia opis postaci

þ        Opisuje wybranego członka własnej rodziny według podanego wzoru

þ        Podejmuje próbę stworzenia drzewa genealogicznego własnej rodziny

þ    Odszukuje w tekście szczegółowe informacje na temat bohaterów i uzupełnia opis postaci

þ    Nazywa stopnie pokrewieństwa w rodzinie

þ    Przedstawia w żartobliwy sposób wybranych członków swojej rodziny

þ    Tworzy drzewo genealogiczne własnej rodziny

þ    Wie, kim był ksiądz Jan Twardowski

9.      Jakie są skutki niepunktualności?

þ        Krótko odpowiada na pytania, wchodząc w rolę bohaterki wiersza

þ        Wybiera określenia pasujące do bohatera wiersza, oceniając jego postępowanie

þ        Krótko opisuje wygląd i zachowanie bohatera wiersza ,,Klucha”

þ        Wypisuje z wiersza ,,Klucha” epitety i porównania

þ    Wyjaśnia, jaką rolę pełnią w wierszu wypisane określenia rzeczowników

þ    Podaje własne propozycje poetyckich dań

þ    Określa osobę mówiącą w wierszu ,,klucha”, wskazując w utworze odpowiedni fragment

þ    Szczegółowo opisuje wygląd i zachowanie bohatera wiersza ,,Klucha”

10.  Tworzymy klasowy kodeks przyjaźni.

þ        Wypisuje cechy dobrego kolegi i przyjaciela

þ        Krótko wypowiada się na temat tekstu

þ        Wyjaśnia słowa ,,lojalność” a ,,dyskrecja”, korzystając ze słownika języka polskiego

þ    Wypowiada się na temat tekstu, uzasadniając swoje zdanie

þ    Zapisuje w punktach obowiązki wobec przyjaciół

 

11.  Na co należy zwrócić uwagę oglądając obraz?

þ        Podaje autora i tytuł obrazu

þ        Określa kolorystykę dominującą w obrazie

þ        Podejmuje próbę opisu postaci widocznej na obrazie

þ    Odróżnia portret od pejzażu, sceny rodzajowej i martwej natury

þ    Określa nastrój obrazu

þ    Opisuje postać widoczną na obrazie

 

12.  Czy przyjaciel powinien być ideałem?

þ        Odróżnia czasownik od innych części mowy

þ        Zapisuje najbardziej pożądane zachowania lub cechy charakteru przyjaciela

þ        Wie, kim jest podmiot liryczny

þ        Podejmuje próbę uzasadnienia własnego zdania na temat związany z treścią wiersza

þ    Wymienia czynności wykonywane przez bohatera

þ    Wyjaśnia pojęcie: wers

þ    Uzasadnia swoje zdanie na temat związany z treścią wiersza

þ    Wyjaśnia pojęcia: podmiot liryczny, cytat

þ    Odróżnia podmiot liryczny od autora wiersza

 

13.  Proszę i dziękuję.

þ        Podkreśla w tekście zdanie, które jest prośbą

þ        Dopasowuje do podanych sytuacji odpowiednie zwroty podziękowania

þ        Wie, jak się zachować, kiedy ktoś spełni naszą prośbę

þ    Przekształca wypowiedzi, tak aby stały się uprzejmymi prośbami, wykorzystując przy tym podane zwroty

þ    Zapisuje odpowiednie podziękowania do podanych sytuacji

þ    Redaguje dwa krótkie dialogi, używając słowa ,,dziękuję” wyrażającego wdzięczność oraz oznaczającego odmowę

14.  Dzieci, rodzeństwo, rodzice.

þ        Czyta głośno wiersz

þ        Wypisuje zdrobnienia z wiersza

þ        Odszukuje w wierszu informacje na temat podmiotu lirycznego

þ    Wyjaśnia pojęcia : epitet, wyraz neutralny, zdrobnienie, zgrubienie

þ    Wyraża swoją opinię na temat związany z treścią wiersza i uzasadnia swoją odpowiedź

þ    Wie, kim był Alexander Milne

15.  Domowe zwierzęta naszymi przyjaciółmi.

þ        Odszukuje w tekście informacje na temat bohatera opowiadania

þ        Odszukuje w tekście dokończenie podanego przysłowia

þ        Wymienia przynajmniej trzy pozytywne cechy swojego zwierzęcia

þ    Wyjaśnia pojęcia: narrator, utwór prozatorski

þ    Wskazuje [przynajmniej trzy zachowania bohaterów opowiadania świadczące o tym, że są przyjaciółmi

þ    Opisuje zwierzę domowe, stosując odpowiednie środki językowe

16.  Czego się można dowiedzieć z diagramów?

þ        Wie, czym jest ankieta

þ        Określa różne kształty diagramów

þ        Odpowiada na co najmniej dwa pytania, odczytując z diagramów potrzebne informacje

þ        Sporządza diagram słupkowy przy pomocy nauczyciela

þ    Proponuje nazwy dla diagramów na podstawie ich kształtu

þ    Odpowiada na wszystkie pytania, odczytując z diagramów potrzebne informacje

þ    Uzasadnia swoje zdanie na podany temat, podając właściwe argumenty

þ    Sporządza diagram słupkowy

 

17.  Wyrażam swoje zdanie. 

þ        Podejmuje próbę oceny zachowania bohaterów na podstawie ilustracji

þ        Odszukuje w tekście fragmenty, w których bohater wyraża własne zdanie

þ        Podejmuje próbę wyrażania własnego zdania na podany temat

þ    Uzasadnia swoje zdanie

þ    Ocenia zachowanie bohaterów przeczytanych tekstów

þ    Redaguje krótkie wypowiedzi, przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i jezykowych

 


 

18.  Rozejrzyj się, przyjaciel jest blisko.

þ        Wymienia przynajmniej dwóch bohaterów opowiadania

þ        Określa miejsce i czas wydarzeń przedstawionych w utworze

þ        Uzupełnia schemat, wpisując przynajmniej dwie cechy wyglądu, charakteru i upodobania bohaterów

þ        Odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń

þ    Wymienia elementy świata przedstawionego w utworze literackim

þ    Podaje informacje o narratorze opowiadania

þ    Wymyśla dwa możliwe zachowania bohatera tekstu i ocenia każde z nich

þ    Podaje swoich ulubionych wykonawców muzycznych i uzasadnia swój wybór

19.  Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

þ        Dopasowuje wypowiedź będącą powitaniem do podanej sytuacji

þ        Wskazuje wypowiedź, w której ktoś wyraża własne zdanie

þ    Tworzy zwroty grzecznościowe, dopasowując wszystkie określenia do podanych wyrazów

þ    Układa krótkie podziękowanie

þ    Tworzy wypowiedź będącą pożegnaniem

 

20.  Porównanie jako element opisu.

þ        Podejmuje próbę uzupełnienia wiersza ,,Zoologiczny talent” odpowiednimi wyrazami

þ        Wskazuje w wierszu ,,Zoologiczny talent” porównania

þ        Wymienia rośliny i zwierzęta pojawiające się w wierszu ,,Październik”

þ    Wyjaśnia, czemu służą porównania w wierszu ,,Zoologiczny talent”

þ    Wypisuje porównania z wiersza ,,Październik”

þ    Określa nastrój wiersza ,,Październik”

þ    Wie, kim był Jan Brzechwa

21.  Zabawy wśród przyjaciół i kolegów.

þ        Wymienia przynajmniej trzy imiona bohaterów opowiadania ,,Futbol”

þ        Określa charakter opowiadania ,,Futbol”, wybierając odpowiednie określenia

þ        Z pomocą nauczyciela opowiada o wydarzeniach opisanych w opowiadaniu ,,Koło Fortuny”

þ    Rozwiązuje krzyżówkę związaną z treścią tekstu ,,Futbol”

þ    Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w opowiadaniu ,,Koło Fortuny”

þ    Tworzy wiersz lub historyjkę, tak aby wszystkie wyrazy zaczynały się na tę samą literę


 

22.  Tworzymy ankietę czytelniczą.

þ        Zapisuje skojarzenia z wyrazem ,,ksiązka”

þ        Dopisuje przymiotniki do podanych wyrazów

þ        Wypisuje z tekstu zdrobnienia

þ        Wymienia, za co osoba mówiąca w wierszu ,,Kwiaty dla nauczycieli” dziękuje nauczycielom

þ    Tworzy zdrobnienia i zgrubienia od podanych wyrazów

þ    Wypowiada się na temat swoich ulubionych lektur i uzasadnia swój wybór

 

23.  Co wiemy o czasowniku?

þ        odpowiada na pytania czasownika

þ        podkreśla czasowniki w tekście

þ        uzupełnia zdania czasownikami

þ    wyjaśnia pojęcie : czasownik

þ    dzieli podane czasowniki na informujące o czynności i stanie

þ    wypisuje kolejne czynności wykonywane przez bohaterów tekstu

 

24.  Układamy plan wydarzeń do opowiadania ,,Mam wszystko”.

þ        Określa temat opowiadania

þ        Porządkuje podane punkty planu zgodnie z chronologią

þ        Podejmuje próbę opowiadania o wydarzeniach przedstawionych w opowiadaniu

þ    Opowiada o przedstawionych w opowiadaniu wydarzeniach z punktu widzenia wybranego bohatera

þ    Wypowiada się na temat opowiadania, uzasadniając swoją wypowiedź

þ    Udziela rad bohaterce opowiadania

 

25.  Problemy Miziołków.

þ        Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze

þ        Odpowiada na pytanie dotyczące miejsca wydarzeń

þ        Odszukuje w tekście porównanie

þ    Wyjaśnia pojęcie: język potoczny

þ    Ocenia postępowanie bohaterów

þ    Wskazuje w tekście wyrażenia potoczne i wyjaśnia ich znaczenie

þ    Odgrywa scenki z życia bohaterów utworu opisane w tekście

26.  Do czego służy poczta internetowa?

þ        Zna zasady wysyłania e-maili

þ        Podejmuje próbę odpowiedzi na pytania postawione w listach elektronicznych

þ        Podejmuje próbę zredagowania e-maila do kolegi lub koleżanki, w którym opisuje dowolną kłopotliwą sytuację i prosi o radę

þ    Odpowiada na wszystkie pytania postawione w listach elektronicznych

þ    Redaguje e-maila do kolegi lub koleżanki, w którym opisuje dowolną kłopotliwą sytuację i prosi o radę

 


 

27.  Pisownia wyrazów z „ó” i „u”.

þ        Wypisuje z wiersza wyrazy z trudnościami ortograficznymi

þ        podejmuje próbę ułożenia zdań z wyrazami z trudnościami ortograficznymi

þ        wymienia zasady pisowni ,,ó”

þ        stosuje w praktyce zasady pisowni ,u” na początku wyrazu, na końcu wyrazu, na końcu wyrazu  i w zakończeniach: ,,-unek”, ,, - uje”, ,,-usz” , ,,-ura” , ,,-us” , ,,-ulec”

þ        uzupełnia podpisy pod fotografiami, wstawiając ,,ó” lub ,,u”

þ        rozwiązuje krzyżówkę, poprawnie zapisując co najmniej trzy wyrazy z ,,u”

þ    układa zdania z wyrazami z trudnościami ortograficznymi

þ    tworzy przysłowia z rozsypanki wyrazowej

þ    tworzy z rozsypanki sylabowej wyrazy z ,,ó” niewymiennym

þ    rozwiązuje krzyżówkę, poprawnie zapisując wyrazy z ,,u”

þ    tworzy opowiadanie z wybranymi rzeczownikami z ,,ó” i ,,u’

28.  Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

þ        Odszukuje w tekście informacje na temat bohaterów

þ        Odróznia elementy świata przedstawionego

þ        Wypisuje z tekstu zdrobnienie

þ        Odróżnia epitet od porówniania

þ    Wskazuje narratora opowiadania

þ    Uzupełnia poprawnie wyrazy z lukami, zgodnie z zasadami pisowni ,ó” i ,,u”

þ    Redaguje krótką wypowiedź pisemną na zadany temat z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

 

29.  Pamiętajmy o ludziach, którzy odeszli.

þ        Określa temat utworu

þ        Odszukuje w wierszu powtarzające się wyrażenie

þ        Opowiada o treści wiersza

þ    Wyjaśnia, dlaczego znicze opisane w wierszu palą się w nietypowych miejscach

þ    Odpowiada na pytanie dotyczące wydarzeń mających miejsce na ulicach opisanych w utworze, korzystając z informacji zawartych w utworze ,,Warto wiedzieć”

þ    Wyjaśnia, dlaczego ludzie oddają hołd poległym w powstaniu

 


 

30.  Jak wygląda przyroda późną jesienią?

þ        Układa wiersz z rozsypani wyrazowej

þ        Wypisuje z wiersza ,,czerń” określenia kolorów i dopisuje do nich odpowiednie nazwy miesięcy

þ        Wykonuje dowolną techniką ilustrację do wiersza ,,czerń”

þ        Określa kolorystykę dominującą w wierszu ,,Szron”

þ        Uzupełnia schemat, wypisując własne skojarzenia dotyczące listopada”

þ        Opowiada o listopadowym pejzażu na podstawie wierszy i fotografii

þ        Tworzy własne porównania z przymiotnikiem ,,biały”

þ    Przedstawia własne propozycje wycieczek na listopad i grudzień

þ    Wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat zamku w Niedzicy

31.  Czasownik odmienia się przez osoby.

þ        Uzupełnia zdania czasownikami

þ        Odróżnia liczbę pojedynczą i mnogą czasowników

þ        Podkreśla czasowniki w zdaniach

þ        Podejmuje próbę określenia osoby i liczby czasownika

þ        Podejmuje próbę zredagowania treści kartki pocztowej

þ    Odmienia czasownik przez osoby i liczby

þ    Określa osobę i liczbę czasownika

þ    Redaguje treść kartki pocztowej, zmieniając formę podanych czasowników

 

32.  Forma osobowa a bezokolicznik.

þ        Odróżnia osobową formę czasownika od bezokolicznika

þ        Wskazuje bezokoliczniki wśród innych czasowników

þ    Wskazuje bezokoliczniki i czasowniki w formie osobowej wśród innych części mowy

þ    Tworzy bezokoliczniki od osobowych form czasownika

þ    Tworzy osobowe formy czasownika od bezokoliczników

þ    Pisze instrukcję, używając bezokoliczników

 

33.  O zasadach dobrego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach.

þ        Podaje dwie zasady zachowania się przy stole, korzystając z tekstu

þ        Podaje po jednym przykładzie poprawnego zachowania się w autobusie, na lekcji, w kinie, w lesie.

þ        Wyszukuje w tekście przykłady uosobienia

 

 

þ    Odnajduje w tekście wszystkie zasady zachowania się przy stole

þ    Podaje po trzy przykłady poprawnego zachowania się w autobusie, na lekcji, w kinie, w lesie

þ    Opowiada wymyśloną przez siebie historię na podany temat

þ    Wyjaśnia pojęcie: uosobienie, ożywienie

34.  Grzeczność na co dzień.

þ        Czyta wiersz z podziałem na role

þ        Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze

þ        Ocenia postępowanie bohaterów wiersza

þ    Uzasadnia własną ocenę tytułowej bohaterki wiersza

þ    Dowodzi słuszności podanego stwierdzenia, podając właściwe argumenty

 

35.  Bawimy się w rymy.

þ        Układa wyrazy z rozsypanych sylab

þ        Wypisuje z wiersza ,,bawimy się w rymy” nazwy zwierząt

þ        Odszukuje w wierszu ,,Obiecanki cacanki” informacje na temat opisanej postaci

þ    Wyjaśnia pojecie: rym

þ    Dopisuje rymy do podanych wyrazów

þ    Układa krótkie rymowanki, nawiązujące do treści wiersza ,,Bawimy się w rymy”

 

36.  Jak zapisywać dialog?

þ        Zauważa, że wypowiedzi bohaterów tekstu zaczynają się myślnikiem i od nowej linii

þ        Zna jeden sposób zapisywania dialogu

þ        Uzupełnia podany dialog brakującymi znakami interpunkcyjnymi

þ    Zna wszystkie sposoby zapisywania dialogu

þ    Przekształca komiks w opowiadanie z dialogiem

37.  Jeżeli chcemy, możemy się zmienić.

þ        Czyta tekst z podziałem na rolę

þ        Rozpoznaje w tekście porównanie

þ        Odszukuje w tekście proste informacje na temat bohatera

þ    Wyjaśnia pojęcia: dialog, monolog

þ    Wymienia na podstawie tekstu trzy cechy dobrze wychowanego chłopca i trzy zachowania typowe dla niegrzecznych chłopców

þ    Uzupełnia zdanie, korzystając z tekstu

þ    Wie, kim był Carlo Collodi

38.  Czasowniki w czasie teraźniejszym.

þ        Zaznacza zdania z czasownikami w czasie teraźniejszym

þ        Podejmuje próbę wypisania z tekstu czasowników w czasie teraźniejszym

þ    Wie, przez co odmieniają się czasowniki w czasie teraźniejszym

þ    Wypisuje z tekstu czasowniki w czasie teraźniejszym

þ    Określa osobę i liczbę czasowników w czasie teraźniejszym

þ    Używa czasowników w różnych osobach i liczbach w czasie teraźniejszym

 

 

 

39.  Wśród kolegów.

þ        Odszukuje w tekstach informacje na temat opisanych w nich postaci

þ    Podaje wyrazy bliskoznaczne do podanego rzeczownika

þ    Opisuje miny koleżanek i kolegów

þ    Wypowiada się na temat postępowania bohaterki wiersza i uzasadnia swoje zdanie

 

40.  Rozmowy o szarej godzinie w leśniczówce.

þ        Odszukuje w tekście informacje na temat bohaterów

þ        Wskazuje przymiotniki określające babcię opisaną w opowiadaniu

þ    Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście

þ    ocenia postępowanie bohaterów tekstu

 

41.  O antonimach słów kilka.

þ        Wypisuje z wiersza wyrazy przeciwstawne

þ        Rozpoznaje w tekście czasowniki, przymiotniki i rzeczowniki

þ        Dopisuje antonimy do podanych przymiotników

þ    Układa krótką rymowankę z użyciem wyrazów przeciwstawnych, określając cechy zwierząt przedstawionych na ilustracjach

þ    Odnajduje w tekście przymiotniki określające bohaterów i dopisuje d nich antonimy

þ    Ocenia postępowanie bohaterów tekstu

þ    Dowodzi słuszności podanego stwierdzenia, podając właściwe argumenty

42.  Czas przeszły czasowników. 

þ        Do podanych rzeczowników dopisuje czasowniki w czasie przeszłym w odpowiednim rodzaju

þ        Odróżnia rodzaj męskoosobowy od niemęskoosobowego

þ    Odszukuje czasowniki w czasie przeszłym wśród innych czasowników i uzupełnia nimi zdania

þ    Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez osoby, liczby i rodzaje

þ    Określa liczbę i rodzaj podanych czasowników

 

43.  Kartka pocztowa i list.

þ        Wskazuje adresata podanej kartki pocztowej

þ        Nazywa elementy kartki pocztowej

þ        Podejmuje próbę napisania tekstu kartki pocztowej na podstawie treści podanego SMS-a

þ        Pisze zwroty do adresat wielką literą

þ    Pisze tekst kartki pocztowej  na wyznaczony temat z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych, gramatycznych i językowych

þ    Poprawnie konstruuje list, pamiętając o wszystkich elementach

 


 

44.  Mycie to nie tylko zabawa, tylko ważna sprawa – o komiksie słów kilka.

þ        Odpowiada, o co osoba mówiąca w wierszu prosi dzieci

þ        Wypisuje z wiersza słowa związane z wyrazem ,,mycie”

þ        Odróżnia pouczenie od rozkazu i obietnicy

þ        Podejmuje próbę opowiedzenia treści komiksu

þ    Wskazuje w wierszu elementy charakterystyczne dla listu

þ    Opowiada treść komiksu

þ    Układa hasło reklamowe na podany temat

45.  Czym obdarować przyjaciela?

þ        Opisuje wygląd, nastrój i charakter bohatera, korzystając z tekstu i ilustracji

þ        Opowiada na podstawie własnych doświadczeń życiowych o przyczynach swojego złego nastroju i sposobach pocieszania innych

þ    Porządkuje wydarzenia zgodnie z chronologią

þ    Układa dalszy ciąg historii opisanej w tekście z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

þ    Dowodzi słuszności podanego stwierdzenia, podając właściwe argumenty

46.  Różne oblicza ojczyzny.

þ        Wymienia nazwy polskich miast

þ        Uzupełnia schemat, wypisując z wiersza Tadeusza Różewicza określenia ojczyzny

þ        Odpowiada na przynajmniej dwa pytania dotyczące Polski

þ    Odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania dotyczące Polski

þ    Opowiada, co mówi o Polsce podmiot liryczny w wierszach

þ    Charakteryzuje podmiot liryczny wiersza ,,W pamiętniku Zofii Bobrówny”

þ    Wie, kim był Tadeusz Różewicz

47.  Jak powstał nasz hymn narodowy?

þ        Podejmuje próbę odszukania w tekście szczegółowych informacji na temat Legionów Polskich

þ        Podaje , kim jest podmiot liryczny i adresata wiersza

þ        Opisuje wygląd flagi Polski i godła narodowego

þ        Zna zasady zachowania podczas wykonywania hymnu państwowego

þ    Odszukuje w tekście szczegółowe informacje na temat Legionów Polskich

þ    Wyjaśnia pojecie : hymn państwowy

þ    Recytuje hymn Polski z pamięci, zachowując zasady prawidłowej recytacji i przyjmując odpowiednią postawę

 


 

48.  Zbliżają się święta.

þ        Odczytuje głośno wiersz ,,Dzień jeden w roku”

þ        Określa tematykę wierszy

þ        Uzupełnia podane wyrażenia na podstawie tekstu wiersza ,,Dzień jeden w roku”

þ    Opisuje, czym charakteryzuje się wieczór wigilijny

þ    Wyjaśnia sformułowania o przenośnym znaczeniu, występujące w wierszu ,,dzień jeden w roku”

þ    Wypisuje z wiersza ,,choinka” wszystkie epitety

þ    Układa prosty wiersz ikonograficzny, korzystając
z podanych wzorów

49.  Świąteczny czas w rodzinie Antka i Agnieszki.

þ        Podejmuje próbę odszukania w tekście szczegółowych informacji dotyczących opisanych wydarzeń

þ        Wymienia dwa zwyczaje bożonarodzeniowe

þ        Opowiada, w jaki sposób obchodzi się święta w jego rodzinie

þ    Nadaje tytuły ilustracjom

þ    Odszukuje w tekście szczegółowe informacje dotyczące opisanych wydarzeń

þ    Wymienia pięć zwyczajów bożonarodzeniowych

 

50.  Czasowniki w czasie przyszłym.

þ        Odróżnia formę prostą i złożoną czasu przyszłego

þ        Wskazuje w tekście czasowniki w czasie przyszłym

þ    Tworzy wypowiedź, używając odpowiednich form czasu przyszłego

þ    Określa osobę, liczbę i rodzaj czasowników w czasie przyszłym

þ    Tworzy proste i złożone formy czasu przyszłego od podanych bezokoliczników i uzupełnia nimi zdania

 

51.  Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

þ        Odszukuje w tekście odpowiednie informacje

þ        Tworzy przynajmniej trzy bezokoliczniki od podanych form osobowych czasu przeszłego, przyszłego i teraźniejszego

þ        Określa osobę, liczbę, czas i rodzaj czasowników

þ        Zaznacza zdanie z formą złożoną czasu przyszłego

þ        Odmienia podany czasownik w liczbie pojedynczej i mnogiej czasu teraźniejszego, podając kilka form

 

þ    Tworzy bezokoliczniki od wszystkich podanych form osobowych czasu przeszłego, przyszłego i teraźniejszego

þ    Wypisuje z tekstu po jednym czasowniku w każdym czasie

þ    Układa dwa zdania z podanymi czasownikami, zmieniając bezokolicznik na formę osobową

þ    Redaguje opowiadanie, stosując odpowiednie formy czasowników w czasie przeszłym

52.  Nie wystarczy przeczytać, trzeba także zrozumieć.

þ        Odszukuje w tekście odpowiednie informacje i poprawnie rozwiązuje co najmniej osiem zadań testu

þ        Podejmuje próbę opisu wybranych reklam, korzystając z podanych pytań

þ    Opisuje reklamy, korzystając z podanych pytań

þ    Wyjaśnia, w jaki sposób wybrane reklamy zachęcają do kupna produktu

þ    Proponuje reklamę dowolnego produktu i układa hasło reklamowe zawierające rymy

53.  Pisownia wyrazów z ,ż” i ,,rz”

þ        Zna zasady pisowni ,,rz”

þ        Dopisuje do podanych wyrazów wyrazy pokrewne, w których ,,rz” wymienia się na ,,r”

þ        Zapisuje po trzy wyrazy zakończone na ,,-arz” i ,,-erz”

þ        Wypisuje z wierszy ,,Chrząszcz” i ,Cietrzew” wyrazy z ,,rz”

þ        Zna reguły piswoni ,,ż” i stosuje je w praktyce

þ        Dopisuje do podanych wyrazów wyrazy pokrewne, w których ,,ż” wymienia się na ,,g”, ,,h”, ,,dz”

þ    Stosuje reguły pisowni ,,rz” w rzeczownikach męskich zakończonych na ,,-erz”, ‘’-arz”, ,, - mistrz” ,-mierz”

þ    Zapisuje przynajmniej po pięć wyrazów zakończonych na ,,-arz” i ,,-erz”

þ    Zna wyjatki, kiedy po spółgłoskach ,,p”, ,,b”, ,,k”, ,,,,g” pisze się ,,ż” lub ,,s”

þ    Wpisuje wyrazy z ,,rz” i ,ż” występujące w wierszu ,,Dziwna rymowanka” w odpowiednie rubryki tabeli

 

54.  Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

þ        Określa temat wiersza

þ        Odszukuje w tekście odpowiednie informacje

þ        Dopisuje wyraz przeciwstawny do podanego przymiotnika

þ    Formułuje wypowiedź na temat związany z wierszem

þ    Odróżnia pouczenie od zaproszenia, opowiadania i ogłoszenia

þ    Odróżnia ożywienie od uosobienia

þ    Redaguje krótką wypowiedź na zadany temat z uwzględnieniem reguł ortograficznych, językowych i interpunkcyjnych

55.  Pamiętajmy o naszych babciach i dziadkach.

þ        Wypisuje z wiersza ,,Babcia” epitety

þ        Podaje własne skojarzenia ze słowem babcia i wyjaśnia ich pochodzenie

þ        Redaguje list na zadany temat

þ        Wypowiada się na temat roli babci i dziadka w życiu każdego człowieka

þ    Wypisuje z ,,Wiersza dla babci” wyrazy pokrewne do podanego słowa

þ    Wyjaśnia znaczenie tytułu ,,O owocu i liście stokrotnym”

þ    Redaguje list poprawny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym

þ    Wyjaśnia sformułowanie o przenośnym znaczeniu z wiersza ,,Dzień Dziadka”

 

 

56.  Tak niewiele trzeba, by sprawić radość drugiemu człowiekowi.

þ        Wymienia bohaterów opowiadania

þ        Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące motywów postępowania bohaterów tekstu

þ        Zapisuje poprawnie dialog

þ    Ocenia postępowanie bohaterów tekstu

þ    Czyta opowiadanie z podziałem na role zgodnie z zaznaczonymi wskazówkami narratora

þ    Opowiada na pytanie dotyczące motywów postępowania bohaterów tekstu

 

57.  Rzeczowniki własne i pospolite.

þ        Zapisuje odpowiedzi na podane pytania, używając odpowiednich nazw własnych

þ        Zna zasady pisowni rzeczowników własnych i pospolitych

þ        Odróżnia rzeczowniki własne od pospolitych

þ    Uzupełnia krzyżówkę nazwami mieszkańców podanych państw

þ    Zapisuje poprawnie nazwy mieszkańców podanych miast i państw

 

58.  Pracowitość i skromność zostaje nagrodzona.

þ        Opisuje zachowanie wybranego bohatera baśni

þ        Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w baśni

þ        Odróżnia wydarzenia realistyczne od fantastycznych

þ    Określa czas i miejsce wydarzeń

þ    Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w baśni w kolejności chronologicznej, wykorzystując podane wyrażenia

þ    Ocenia postępowanie bohaterów baśni

 

59.  Ile prawdy można znaleźć w baśni?

þ        Uzupełnia tabelę, wpisując odpowiednie informacje dotyczące świata przedstawionego w baśni

þ        Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie postawione w tytule baśni

þ        Wymienia trzy wydarzenia realistyczne opisane w baśni

þ    Podaje przykłady przedmiotów magicznych

þ    Wskazuje wszystkie błędy w zdaniach dotyczących baśni i poprawia je, zapisując prawdziwe zdania

þ    Odpowiada na pytanie postawione w tytule baśni

 

60.  Rodzaj rzeczownika.

þ        Dopisuje rzeczowniki w odpowiednim rodzaju do podanych wyrazów, korzystając z ilustracji

þ        Zapisuje rzeczowniki w odpowiednim rodzaju

þ        Określa rodzaj podanych rzeczowników

þ    Odszukuje w tekście rzeczowniki w określonym rodzaju

þ    Określa rodzaj, liczbę
i przypadek rzeczownika

 

61.  Ogłoszenie i zawiadomienie.

þ        Dopasowuje nagłówki do ogłoszeń

þ        Przyporządkowuje podane tematy ogłoszeń odpowiednim czasopismom

þ        Odszukuje w gazetach ogłoszenia na podane tematy

þ    Pisze ogłoszenie na zadany temat z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

þ    Pisze zawiadomienie na zadany temat z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

 

62.  Różne wersje tej samej baśni. Przygotowujemy inscenizację ,,Kopciuszka”.

þ        Czyta wiersz ,,Kopciuszek” z podziałem na role

þ        Przygotowuje inscenizację przedstawienia na podstawie wiersza

þ        Pisze zawiadomienie o przedstawieniu

þ    Wskazuje elementy charakterystyczne dla utworów przeznaczonych do wystawienia na scenie na podstawie wiersza ,,Kopciuszek”

þ    Przygotowuje plakat będący zawiadomieniem o przedstawieniu

þ    Opowiada treść baśni Charles’a Perraulta

þ    Porównuje trzy utwory o Kopciuszku, opisując wstęp, rozwinięcie i zakończenie w odpowiednich rubrykach w tabeli

þ    Przygotowuje scenariusz do „Kopciuszka”

þ    Przygotowuje  inscenizację „Kopciuszka”

63.  W świecie baśni.

þ        Wymienia dary ofiarowane księżniczce przez wróżki

þ        Odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń

þ        Wypisuje z tekstu wyrazy z ,ó”

þ    Uzasadnia pisownię wypisanych z tekstu wyrazów z ,,ó”

þ    Ocenia wartość darów poszczególnych wróżek i uzasadnia swoją wypowiedź

þ    Proponuje własny prezent dla księżniczki i redaguje krótką wypowiedź na ten temat

þ    Wymienia polskich laureatów nagrody Nobla

64.  Czy musimy kiedyś pożegnać się z baśniami?

þ        Wymienia przynajmniej trzy cechy baśni

þ        Podejmuje próbę uzupełnienia schematu ,,cechy baśni”

þ        Podejmuje próbę napisania baśni, korzystając z ilustracji

þ    Uzupełnia schemat ,,Cechy baśni”

þ    Wymienia nazwiska i utwory najbardziej znanych baśniopisarzy

þ    Odpowiada na pytanie dotyczące świata baśni i uzasadnia swoją wypowiedź

þ    Redaguje baśń z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych, gramatycznych i językowych

65.  Odmiana rzeczownika.

þ        Podkreśla podany rzeczownik, występujący w zdaniach w różnych formach

þ        Uzupełnia zdania odpowiednimi formami podanego rzeczownika

þ        Określa przypadek wyróżnionych w tekście form rzeczownika

þ        Określa przypadek wyróżnionych w tekście form rzeczownika

þ    Odmienia rzeczownik przez przypadki i liczby

þ    Określa przypadek i liczbę rzeczowników

þ    Tworzy odpowiednie formy rzeczowników z końcówkami ,,-ą” i ,,-om” i uzupełnia nimi zdania

þ    Określa przypadek, liczbę i rodzaj rzeczowników odczytanych z rebusu

 

 

66.  Pisownia ,,nie” z czasownikami i rzeczownikami.

þ        Zna zasadę pisowni ,,nie” z czasownikiem i rzeczownikiem

þ        Podkreśla wyrazy, z którymi przeczenie ,,nie” pisze się oddzielnie i określa, jakimi częściami mowy są te wyrazy

þ        Dopisuje przeczenie ,,nie” do czasowników w tekście

þ    Zastępuje podane rzeczowniki rzeczownikami
z przeczeniem ,,nie” o podobnym znaczeniu

þ    Uzupełnia zdania, zapisując przeczenie ,,nie” łącznie lub oddzielnie z podanymi wyrazami

 

67.  Zranione uczucia księcia.

þ        Podejmuje próbę uporządkowania wymienionych wydarzeń według chronologii

þ        Opowiada treść baśni

þ    Porządkuje wymienione wydarzenia według chronologii

þ    Wyjaśnia motywację postępowania bohaterów baśni

þ    Udowadnia, że ,,Świniopas” to baśń, podając odpowiednie cechy utworu

 

68.  Ile jest prawdy w legendzie?

þ        Rysuje herb miejscowości, w której mieszka lub herb wymyślony przez siebie

þ        Odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń

þ        Wymienia wydarzenia fantastyczne opisane w utworze

þ    Wyjaśnia pojęcia : herb, godło

þ    Układa pytania i odpowiedzi dotyczące tekstu

þ    Opowiada o historii i herbie swojej miejscowości

69.  Legendarne początki państwa polskiego.

þ        Opowiada treść legendy

þ        Odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń

þ        Opisuje godło i herb polski

þ    Opowiada treść legendy, wykorzystując podane słownictwo

þ    Wyjaśnia, dlaczego herbem Polski jest biały orzeł

þ    Wskazuje w utworze cechy charakterystyczne dla legendy

 

70.  Co wiemy o przymiotniku?

þ        Podkreśla przymiotniki
w tekście

þ        Dopisuje do rzeczowników określające je przymiotniki

þ    Układa zdania z wybranymi porównaniami

þ    Zna pytania przymiotnika

 


 

71.  Przymiotnik zmienia się w zdaniu.

þ        Uzupełnia wiersz podanymi przymiotnikami, zmieniając odpowiednio formę

þ        Podkreśla przymiotniki w związkach wyrazowych

þ        Zapisuje pytania, na które odpowiadają wypisane ze zdań  przymiotniki

þ        Wyjaśnia, przez co odmienia się przymiotnik

þ        Podejmuje próbę odmiany przymiotnika przez przypadki, liczby i rodzaje

þ        Dopisuje przymiotniki do rzeczowników

þ        Określa rodzaj przymiotników i rzeczowników

þ        Dopisuje przymiotniki w rodzaju męskoosobowym do podanych rzeczowników

þ    Wypisuje z podanych zdań związki rzeczownika z przymiotnikiem

þ    Odmienia przymiotnik przez przypadki, liczby i rodzaje

þ    Odszukuje przymiotnik, który ma inny przypadek, liczbę i rodzaj niż pozostałe rzeczowniki

þ    Odszukuje przymiotniki w tekście i określa ich przypadek, liczbę i rodzaj

 

72.  Najbardziej znane polskie legendy.

þ        Podaje tytuły legend, o których jest mowa w wierszu

þ        Opowiada treść wybranej legendy

þ        Przedstawia na plakacie treść dowolnej legendy

þ        Wypisuje z wiersza rzeczowniki własne

þ    Sporządza notatkę, krótko opisując treść legend, o których jest mowa w wierszu i w podpisach pod fotografiami

 


 

73.  Warszawa w legendzie, wierszu, na obrazach i fotografiach.

þ        Określa czas i miejsce wydarzeń opisanych w legendzie

þ        Opisuje głównego bohatera legendy

þ        Wskazuje w utworze ,,Wars i Sawa” elementy typowe dla legendy

þ        Recytuje wiersz z zachowaniem zasad poprawnej recytacji

þ        Wymienia nazwy wszystkich miast, które były stolicami Polski

þ        Podejmuje próbę opisu fotografii i obrazu przy wykorzystaniu podanego słownictwa

þ        Wymienia cechy legendy

þ    Wskazuje w utworze ,,Wars i Sawa” elementy typowe dla legendy

þ    Dopasowuje nazwy miast do fotografii

þ    Opisuje fotografię i obraz, wykorzystując podane słownictwo

þ    Wskazuje w wierszu uosobienie

 

74.  Piszemy opowiadanie.

þ        Zaznacza fragmenty opowiadania mówiące o czasie i miejscu wydarzeń

þ        Wymienia najważniejsze zasady tworzenia opowiadania

þ        Uzupełnia opowiadanie brakującymi wyrazami

þ        Dopisuje początek opowiadania

þ        Uzupełnia plan opowiadania na postawie ilustracji

þ    Podaje słownictwo najczęściej używane podczas opowiadania

þ    Wypisuje kolejno wydarzenia przedstawione w opowiadaniu

þ     

þ    Pisze opowiadanie na podstawie planu z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych, gramatycznych i językowych

75.  Niezwykła przygoda Muminków.

þ        Podejmuje próbę opowiedzenia niezwykłej przygody, korzystając z podanego słownictwa

þ        Odszukuje w tekście odpowiedzi na przynajmniej cztery pytania dotyczące tekstu

þ        Wypisuje z tekstu epitet do wyrazu ,,smok”

þ    Opowiada niezwykłą przygodę, uwzględniając informacje o czasie i miejscu wydarzenia, uczestnikach, okolicznościach, zakończeniu przygody

þ    Odszukuje w tekście odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tekstu

þ    Redaguje dalszy ciąg przygód smoka


 

76.  Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

þ        Wymienia elementy i cech kartki pocztowej, listu, ogłoszenia, zawiadomienia, opisu przedmiotu i postaci, opowiadania i dialogu

þ        Zna i stosuje zasady pisowni zwrotów grzecznościowych

þ        Wymienia przynajmniej dwa wyrazy wprowadzające kolejne wydarzenia w opowiadaniu

þ    Redaguje zawiadomienie na podany temat z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

þ    Układa dialog na podany temat z uwzględnieniem reguł gramatycznych, ortograficznych  i interpunkcyjnych

 

77.  Co to jest przysłówek?

þ        Na podstawie ilustracji dopisuje do czasowników wyrazy informujące, jak wykonywana jest czynność

þ        Zna pojecie: przysłówek

þ        Podkreśla związki czasownika z przysłówkiem

þ        Wyszukuje przysłówki wśród innych części mowy ukrytych w piramidzie

þ        Tworzy przysłówki od podanych przymiotników

þ    Wie, że przysłówek jest określeniem czasownika

þ    Dopisuje przysłówki o znaczeniu przeciwstawnym

þ    Układa zdania z wybranymi przysłówkami

 

78.  Gdy fikcja miesza się z rzeczywistością.

þ        Opowiada o treści wiersza

þ        Wypisuje z wiersza nazwy ulic

þ        Wskazuje w utworze wydarzenia fantastyczne

þ    Podaje cechy wiersza

þ    Nadaje tytuł każdej zwrotce wiersza

þ    Wypowiada się na temat nastroju wiersza, podając argumenty uzasadniające własne zdanie

 

79.  Kogo chciałbyś zagrać na scenie?

þ        Odszukuje w tekście szczegółowe informacje dotyczące opisanych wydarzeń

þ        Wymienia imiona uczniów występujących w tekście

þ        Opowiada o szkolnym przedstawieniu

þ        Przygotowuje plakat teatralny, korzystając z fotografii

þ        Wskazuje najważniejsze informacje znajdujące się na plakacie przedstawionym na fotografii

 

þ    Wyjaśnia, na czym polega komizm utworu

þ    Ocenia zachowanie chłopców

þ    Szczegółowo opowiada o szkolnych przedstawieniach znanych z własnego doświadczenia

þ    Odszukuje repertuar najbliższego teatru  w internecie

80.  Pisownia wyrazów z ,,ch” i ,,h”

þ        Podaje piętnaście wyrazów zawierających ,,ch” lub ,,h”

þ        Dopisuje wyrazy, w których ,,ch” wymienia się na ,,sz”

þ        Zapisuje nazwy przedmiotów przedstawionych na rysunkach zawierające ,,h” lub ,,ch”

þ        Tworzy zdrobnienia od odgadniętych nazw przedmiotów zawierających ,,ch”

þ        Podejmuje próbę ułożenia wyrazów z ,ch” i ,,h” z rozsypanek sylabowych

þ        Podejmuje próbę uzupełnienia tabeli wyrazami z ,h”, będącymi imionami, nazwami państw, miast, zwierząt, roślin i rzek

þ        Rozwiązuje przynajmniej trzy hasła z krzyżówki

þ        Podejmuje próbę ułożenia opowiadania zawierającego wyrazy z ,,h” lub ,,ch”

þ    Zna i stosuje w praktyce zasady pisowni ,,ch” i ,,h”

þ    Układa wyrazy z ,,ch” i ,,h” z rozypanek sylabowych

þ    Dopisuje wyrazy pokrewne do podanych wyrazów z ,h”

þ    Wypisuje z wiersza wyrazy z ,,h” i układa je w kolejności alfabetycznej

þ    Rozwiązuje krzyżówkę, wpisując wyrazy przeciwstawne do podanych, zawierające ,,h” lub ,,ch”

þ    Układa opowiadanie z dziesięcioma wyrazami z ,,h” lub ,,ch”

81.  Pisownia ,,nie” z przymiotnikami i przysłówkami

þ        Zna zasady pisowni ,,nie” z przymiotnikami i przysłówkami

þ        Uzupełnia zdania odpowiednimi formami przymiotników z przeczeniem ,,nie”

þ        Rozwija zdania, dopisując do wyróżnionych wyrazów ich określenia – przymiotniki i przysłówki z przeczeniem ,,nie”

þ    Stosuje zasady pisowni ,,nie” z przymiotnikami i przysłówkami

þ    Dopisuje przeczenie ,,nie” do różnych części mowy

þ    Uzupełnia tekst, wpisując różne części mowy z przeczeniem ,,nie”

 


 

82.  Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

þ        Odszukuje w tekście informacje dotyczące miejsca i czasu opisywanych wydarzeń

þ        Podaje wyraz bliskoznaczny do podanego słowa

þ        Rozpoznaje cechy baśni

þ        Uzupełnia poprawnie przynajmniej sześć wyrazów z lukami, zgodnie z zasadami pisowni ,,h” i ,,ch”

þ        Podejmuje próbę ułożenia krótkiej baśni na zadany temat

þ    Analizuje zdania dotyczące tekstu oraz odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych

þ    Uzupełnia poprawnie wszystkie wyrazy z lukami zgodnie z zasadami pisowni ,,h” i ,,ch”

þ    Układa baśń na zadany temat, składającą się z co najmniej dziesięciu zdań, przestrzegając zasad kompozycyjnych, gramatycznych i językowych

83.  Poetycki obraz marcowej przyrody.

þ        Podaje skojarzenia ze słowem ,,wiosna”

þ        Układa jedno pytanie do tekstu i udziela na nie odpowiedzi

þ        Wypisuje z tekstu rzeczowniki charakteryzujące marcową pogodę

þ        Rozwiązuje zagadkę dotyczącą kwiatów

þ        Wymienia trzy miasta w Polsce, w których znajdują się słynne zamki

þ        Opisuje zamek w Genewie, korzystając z fotografii

þ    Układa trzy pytania do tekstu i udziela na nie odpowiedzi

þ    Uzupełnia zdania związane z tekstem

þ    Uzasadnia swoje zdanie, odpowiadając na pytanie związane z wierszem

þ     

þ    Przedstawia własne propozycje wycieczek na marzec i kwiecień

þ    Odpowiada na pytania dotyczące Kopalni Soli w Wieliczce, korzystając z iternetu

84.  Poznajemy przyimek.

þ        Wie, co to jest przyimek i wyrażenie przyimkowe

þ        Uzupełnia zdania podanymi przyimkami

þ        Odszukuje w zdaniach wyrażenia przyimkowe

þ        Wyszukuje rzeczowniki, które z wyróżnionymi przyimkami tworzą wyrażenia przyimkowe i wpisuje je do diagramu

þ    Wie, o czym informują wyrażenia przyimkowe

þ    Wskazuje wyrażenia przyimkowe informujące o czasie i miejscu

 


 

85.  Łącznik wyrazów, czyli spójnik.

þ        Uzupełnia wiersz podanymi spójnikami

þ        Wie, co to jest spójnik

þ        Uzupełnia zdania odpowiednimi spójnikami

þ        Wie, przed jakimi spójnikami stawiamy przecinek, a przed jakimi nie

þ        Odszukuje spójniki w tekście

þ    Zastępuje podane spójniki innymi, o podobnym znaczeniu

þ    Dopisuje zakończenia zdań, wybierając odpowiednie spójniki

þ    Stawia przecinki przed odpowiednimi spójnikami

 

86.  O zachowaniu się w szkole.

þ        Opowiada o szkole swoich marzeń

þ        Wymienia niewłaściwe zachowania w szkole, odwołując się do przeczytanego tekstu

þ        Porównuje zachowanie swojej klasy do klasy opisanej w wierszu

þ        Wskazuje w wierszu rymy

þ        Nazywa cześć mowy, która najczęściej występuje w wierszu

þ        Liczy sylaby w poszczególnych wersach

þ        Wskazuje w tekście wyrazy potoczne

þ    Uzupełnia na podstawie tekstu schemat dotyczący właściwego zachowania się w szkle

þ    Podaje inne przykłady niewłaściwych zachowań w szkole

þ    Recytuje wiersz z zachowaniem zasad poprawnej recytacji

 

87.  Jacek i Placek idą do szkoły.

þ        Opisuje zachowanie Jacka i Placka pierwszego dnia w drodze do szkoły

þ        Podejmuje próbę uzupełnienia podanych zdań na podstawie tekstu

þ        Odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń

þ        podejmuje próbę opisu wybranego nauczyciela według podanego planu

þ        opisuje szkołę przedstawioną na obrazie, zwracając przy tym uwagę na wygląd pomieszczenia i stroje postaci

 

 

þ    wskazuje w tekście porównanie

þ    ocenia postępowanie bohaterów tekstu

þ    opisuje wybranego nauczyciela według planu

þ    porównuje szkołę przedstawioną na obrazie ze szkołą współczesną

88.  Lekcje, na których czas miło płynie.

þ        Określa podmiot liryczny wiersza

þ        Odpowiada, dlaczego na lekcji takiej jak opisana w wierszu czas płynie miło

þ        Określa, jakimi częściami mowy i częściami zdania SA wyróżnione wyrazy

þ        Dopisuje określenia do zdań pojedynczych nierozwiniętych

þ        Odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń

þ        Układa jedno prawdziwe i jedno fałszywe stwierdzenie dotyczące tekstu

þ    Rysuje wykres zdania

þ    Wyjaśnia, na czym polegały opisane w utworze doświadczenia

þ    Układa trzy prawdziwe i trzy fałszywe stwierdzenia dotyczące tekstu

þ    Odszukuje informacje o Marii-Curie, korzystając z różnych źródeł

89.  Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

þ        Odszukuje w tekście odpowiednie informacje

þ        Wypisuje z tekstu po dwa rzeczowniki własne i pospolite

þ        Zaznacza zdania, w których podany rzeczownik wystąpił w tym samym przypadku

þ        Dopisuje zakończenia ,,-ą” lub,,-om” do podanych rzeczowników

þ        Określa cechy przedmiotów przedstawionych na ilustracjach

þ        Wskazuje związek czasownika z przysłówkiem z podanego zdania

þ        Poprawnie dopisuje przeczenie ,,nie” do dwóch różnych części mowy

þ    Wskazuje przymiotniki, które najlepiej charakteryzują bohaterów tekstu

þ    Określa przypadek, liczbę i rodzaj wyróżnionych rzeczowników

þ    Rozpoznaje w zdaniu spójniki , wyrażenia przyimkowe i czasowniki w formie nieosobowej

þ    Poprawnie dopisuje przeczenie ,,nie” do różnych części mowy

 


 

90.  W kręgu szkolnych spraw.

þ        Odszukuje w tekście ,,Szkolne sprawy” informacje dotyczące opisanych wydarzeń

þ        Wymyśla i opowiada dowcipną historię szkolną

þ        Opisuje nieporozumienie przedstawione w utworze ,,Poprawiona dwójka”

þ        Opisuje wybrany obraz, odpowiadając na podane pytania

þ        Wskazuje w tekście wyrazy potoczne

þ        Dostrzega różnicę w ubiorze współczesnym i przedstawionym na obrazie

þ    Wyjaśnia, co to jest puenta

þ    Dowodzi słuszności podanego stwierdzenia, podając właściwe argumenty

þ    Wypowiada się na temat postaci przedstawionych na wybranym obrazie

þ    Wymyśla i opowiada dowcipną historię szkolną z puentą w formie przysłowia

91.  Kwiecień – plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.

þ        Opowiada treść tekstu ,,wiatr i słońce”

þ        Wskazuje w tekście ,,Wiatr i słońce” uosobienia

þ        Układa plan komiksu do tekstu ,,Wiatr i słońce” podejmuje próbę przygotowania komiksu

þ        Wie, dlaczego osoba mówiąca w wierszu ,,Kwiecień” nazywa kwiecień  samochwałą

þ        Wypisuje z wiersza ,,Kwiecień” nazwy kwiatów

þ        Dopisuje do wyrazu ,,kwiat” dwa wyrazy pokrewne”

þ        Krótko opisuje wybrany wiosenny kwiat przedstawiony na fotografii

þ        Zna pojecie : atrybut

þ        Opisuje wybrany obraz, odpowiadając na podane pytania

þ    Wyjaśnia, w jaki sposób uzasadniono w tekście trafność przysłowia

þ    Odszukuje informacje w tekście

þ    Opisuje wybrany wiosenny kwiat przedstawiony na fotografii, stosując bogate słownictwo

þ    Tworzy komiks na podstawie tekstu ,,Wiatr i słońce” rysując bohaterów i zapisując ich wypowiedzi

 


 

92.  Rozmawiamy o humorze i dowcipach w szkole.

þ        Opisuje kolorystykę obrazu i wyglad wiosny

þ        Czyta głośno tekst, podejmując próbę właściwego intonowania i przekazania opisanych w tekście uczuć i emocji

þ        Odszukuje w tekście szczegółowe informacje dotyczące opisanych wydarzeń

þ        Wskazuje w tekście fragmenty humorystyczne

þ    Czyta głośno tekst, pamiętając o właściwej intonacji i starając się przekazać opisane w tekście uczucia i emocje

þ    Określa narratora opowiadania

þ    Tworzy wyrazy bliskoznaczne do podanych wyrazów

 

93.  Co to jest zdanie?

þ        Układa wypowiedzi bohaterów komiksu, tworząc zdania z rozsypanki wyrazowej

þ        Wie, co to jest zdanie

þ        Wie, że zdanie rozpoczyna się wielką literą, a kończy się kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem

þ        Podkreśla czasowniki w formie osobowej

þ        Układa zdanie z rozsypanki wyrazowej, zmieniając formę niektórych wyrazów

þ        Odgaduje zdanie ukryte w rebusie

þ    Dzieli fragment baśni na zdania

þ    Układa zdania z rozsypanki wyrazowej, tak aby podać prawdziwe informacje

þ    Zapisuje poprawnie zdanie ukryte w rebusie

 

94.  Zdanie oznajmujące, pytające
i rozkazujące.

þ        Dopasowuje zdania do komiksu

þ        Dzieli zdania ze względu na cel wypowiedzi

þ        Układa pytania, na które odpowiada ją podane zdania oznajmujące

þ        Określa typy podanych zdań

þ        Wie, kiedy używa się zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących

þ    Odpowiada zdaniami oznajmującymi na pytania

þ    Tworzy zdania rozkazujące, pasujące do ilustracji

þ    Uzupełnia wywiad brakującymi pytaniami

þ    Układa własny wymyślony wywiad z dowolną postacią literacką


 

95.  Czym jest samotność?

þ        Uzupełnia przynajmniej pięć ,,złotych myśli”

þ        Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście

þ        Opisuje pogrzeb króla

þ        Opowiada o wspomnieniach Maciusia związanych z jego mamą

þ    Uzupełnia wszystkie ,,złote myśli”

þ    Odpowiada na pytania dotyczące tekstu

þ    Wyjaśnia, dlaczego Maciuś czuł się nieszczęśliwy

þ    Wie, kim był Janusz Korczak

96.  Jak rozwiązywać problemy?

þ        Odszukuje w tekście informacje na temat bohatera

þ        Wykonuje portret własnego ojca metodą kolażu

þ        Opisuje postacie przedstawione na obrazie, tło i kolorystykę obrazu

þ    Ocenia zachowanie bohaterów tekstu

þ    Uzupełnia ankietę dotyczącą bohatera tekstu

 

97.  Nie wszystkie dzieci mają szczęśliwe dzieciństwo.

þ        Podejmuje próbę opisania uczuć i marzeń dzieci z domów dziecka

þ        Rysuje swoje skojarzenia ze słowem ,,rodzina” w kształcie ozdobnej ramki

þ    Opisuje uczucia i marzenia dzieci z domów dziecka

þ    Dopisuje epitety do podanego wyrażenia

þ    Wyjaśnia znaczenie wskazanych fragmentów wiersza

þ    Redaguje list do rodziców lub opiekunów z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych, gramatycznych i językowych

98.  Główne części zdania, czyli orzeczenie i podmiot.

þ        Podkreśla w zdaniach wyrazy nazywające czynność i wykonawcę czynności

þ        Wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie

þ        Zapisuje pytania, na które odpowiada orzeczenie w podanych zdaniach

þ        Podkreśla w zdaniach podmioty i orzeczenia oraz zapisuje pytania

þ        Uzupełnia zdania odpowiednimi formami orzeczeń w czasie przeszłym

þ    Wie, jakie części mowy są najczęściej podmiotem, a jakie orzeczeniem

þ    Wypisuje podmioty z podanych zdań

þ    Tworzy odpowiednie formy orzeczeń w czasie przeszłym od podanego bezokolicznika

þ    Odróżnia zdanie pojedyncze od złożonego

 


 

99.  Określenia w zdaniu.

þ        Dopisuje wyrazy wzbogacające zdanie o dodatkowe informacje

þ        Wie, że w zdaniu oprócz podmiotu i orzeczenia występują orzeczenia

þ        Rozwija zdania, dopisując na podstawie ilustracji określenia podmiotu i orzeczenia

þ    Odróżnia zdania pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętego

þ    Odróżnia określenia podmiotu od określeń orzeczenia

þ    Rozwija samodzielnie zdania, dopisując określenia podmiotu i orzeczenia

 

100.    Kiedy warto być odważnym?

þ        Czyta głośno zaznaczone fragmenty  tekstu, podejmując próbę właściwego intonowania  i przekazania opisanych w tekście uczuć

þ        Nazywa narratora opowiadania

þ        Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście

þ        Podaje przykłady z życia codziennego, w których trzeba wykazać się odwagą

þ        Opisuje narratora tekstu

þ        Wyjaśnia, dlaczego Jonatan otrzymał swój przydomek

þ        Podaje różnice między tekstem publicystycznym a literackim

þ        Wyjaśnia pojęcia: melancholijny nastrój, artykuł prasowy

þ      Wie, kim był Jarosław Iwaszkiewicz

101.    Święta wielkanocne w rodzinie Miziołków i w naszych rodzinach.

þ        Opowiada o wielkanocnych zwyczajach w rodzinie Miziołków

þ        Wymienia co najmniej dwa świąteczne i przedświąteczne zwyczaje

þ        Wymienia potrawy, które znajdują się na stole wielkanocnym

þ        Uzasadnia swoje zdanie na temat zwyczaju oblewania się wodą w świąteczny poniedziałek

þ        Barwnie i szczegółowo opisuje wygląd stołu wielkanocnego

þ        Wie, jakie dzieła sztuki określa się jako abstrakcyjne

þ        Opowiada o dawnych ludowych zwyczajach wielkanocnych na podstawie informacji zawartych w „Ciekawostkach” i internecie

 

102.    Koledzy bywają złośliwi.

þ        Rozwiązuje diagram, wykreślając wyrazy związane ze szkołą

þ        Podaje motywy postępowania bohaterów opowiadania

þ        Porządkuje punkty planu zgodnie z chronologią

þ        Określa czas wydarzeń w utworze

 

þ    Określa czas wydarzeń, uzasadniając swoją wypowiedź odpowiednimi cytatami z tekstu

þ    Wyjaśnia, jak powinien zachować się bohater w określonej sytuacji

 

103.    Związki wyrazów w zdaniu.

þ        Wypisuje ze zdania określenia odpowiadające na podane pytania, tworząc związki wyrazowe

þ        Uzupełnia pytaniami związki wyrazowe

þ    Wie, czym różni się wyraz nadrzędny od podrzędnego

þ    Wypisuje związki wyrazowe ze zdania

þ    Wyszukuje w zdaniu wyraz, który jest nadrzędny wobec wyróżnionego

 

104.    Nawet szkoła może być wesoła.

þ        Odszukuje w tekście informacje na temat opisanej lekcji

þ        Podaje swój ulubiony przedmiot szkolny

þ        Podaje propozycje zabaw przy wykorzystaniu określonych przedmiotów

þ    Określa, kim jest wskazany bohater tekstu

þ    Odpowiada na pytanie o ulubiony przedmiot szkolny, uzasadniając własny wybór

þ    Opisuje sytuację i postacie przedstawione na obrazie

 

105.    Analizowanie obrazów. Jak zawiera się znajomości przez Internet?

þ        Opisuje wygląd dzieci i sytuację przedstawioną na obrazie

þ        Opowiada o sposobie spędzania czasu wolnego czasu przez bohaterki tekstu

þ        Wymienia przynajmniej jedną wadę i jedną zaletę zawierania znajomości na czacie

þ    Określa kolorystykę obrazu

þ    Opisuje tło obrazu

þ    Wskazuje podobieństwa i różnice między obrazami

þ    Wymienia kilka wad i zalet zawierania znajomości na czacie

þ    Formułuje rady dla osób, które zbyt dużo czasu spędzają przy komputerze

106.    Przecinek w zdaniu pojedynczym.

þ        Zadaje pytania o wyrazy wyróżnione w zdaniach

þ        Wie, kiedy stawia się przecinek w zdaniu pojedynczym, a kiedy się go nie stawia

þ    Prawidłowo wstawia przecinek w zdaniu pojedynczym

 

107.    Pisownia ,,nie” z różnymi częściami mowy.

þ        Zna reguły pisowni ,,nie” z czasownikami i przymiotnikami

þ        Tworzy od podanych przymiotników przymiotniki i przysłówki z przeczeniem ,,nie”

þ        Wypisuje z wiersza czasowniki z ,,nie”

þ        Prawidłowo zapisuje przeczenie ,,nie” z różnymi częściami mowy

þ    Uzupełnia tabelę, wypisując „nie” z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami

þ    Zna reguły pisowni „nie” z rzeczownikami, przysłówkami, czasownikami i przymiotnikami

þ    Wyjaśnia, dlaczego przysłowia są mądrością narodów i uzasadnia swoje zdanie

þ    Wskazuje wyrazy, w których „nie” jest zaprzeczeniem

 


 

108.    Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

þ        Odszukuje w tekście odpowiednie informacje

þ        Wypisuje z tekstu rzeczowniki własne

þ        Zapisuje poprawnie przeczenie ,,nie” z co najmniej dwoma podanymi wyrazami

þ    Wie, jakie informacje można znaleźć w poszczególnych słownikach

þ    Umieszcza datę  w przedziale czasowym

þ    Zapisuje poprawnie przeczenie „nie” ze wszystkimi podanymi wyrazami

þ    Pisze tekst na podany temat, przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych i uzasadnia swoje zdanie

109.    Opis obrazu ,,Słońce majowe” Józefa Mehoffera.

þ        Opowiada o sytuacji przedstawionej na obrazie ,,Słońce majowe”

þ        Opowiada o zachowaniu osoby przedstawionej na obrazie ,,Słońce majowe”, podając własne przypuszczenia

þ        Określa kolorystykę obrazu ,,Słońce majowe”

þ        Określa nastrój obrazu ,,Słońce majowe”

þ    Barwnie i szczegółowo opisuje sytuację przedstawioną na obrazie „Słońce majowe”

þ    Wskazuje na obrazie elementy świadczące o tym, że nie przedstawia on czasów współczesnych

þ    Porównuje obraz „Słońce majowe” z obrazem „Rynek Krakowski”, zwracając uwagę na kolorystykę, miejsce, porę roku i sytuację przedstawioną na każdym z obrazów

110.    Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

þ        Odszukuje w tekście odpowiednie informacje

þ        Podkreśla orzeczenia w zdaniach

þ        Uzupełnia częściowo wykres podanego zdania

þ        Wstawia w zdaniu pojedynczym brakujący przecinek

þ    Rozwija podane zdanie, dopisując określenia podmiotu i orzeczenia

þ    Uzupełnia wykres podanego zdania

 

111.    Z telewizorem trzeba rozważnie.

þ        Podaje przynajmniej jeden argument na temat wad lub zalet telewizji

þ        Wypisuje z wiersza cytat informujący, jak korzystać z telewizora

þ        Uzupełnia podane zdania na podstawie wiersza

þ    Podaje kilka argumentów na temat wad lub zalet telewizji

þ    Wyjaśnia poetyckie sformułowanie występujące w wierszu

þ    Rysuje plakat i wymyśla hasło zachęcające do spędzania wolnego czasu  na świeżym powietrzu

112.    Jak zmienił się świat dzięki różnym wynalazkom?

þ        Wypisuje z wiersza szczególnie ważne wynalazki

þ        Opowiada o treści wiersza, uwzględniając przyczyny i skutki wynalazków

þ    Wypisuje z wiersza szczególnie ważne wynalazki i uzasadnia swój wybór

þ    Porównuje swój diagram przedstawiający sposób spędzania wolnego czasu z diagramami innych uczniów

 

113.    Alfabet.

þ        Wymienia litery w kolejności alfabetycznej

þ        Uzupełnia szeregi liter zgodnie z kolejnością alfabetyczną

þ        Wskazuje szereg liter, w którym występują one w kolejności alfabetycznej

þ    Zapisuje litery w kolejności alfabetycznej

þ    Wśród podanych wyrazów wskazuje ten, w którym występują litery zapisane w kolejności alfabetycznej

þ    Układa pytanie i dwie odpowiedzi, z których poprawna zaczyna się na literę występującą w alfabecie wcześniej

 

114.    Kolejność alfabetyczna wyrazów.

þ        Zapisuje w kolejności alfabetycznej nazwy zwierząt ukrytych na ilustracji

þ        Podkreśla w parach wyrazów wyrazy pierwsze w kolejności alfabetycznej

þ        Podejmuje próby korzystania z encyklopedii

þ    Wpisuje wyrazy do diagramu zgodnie z kolejnością alfabetyczną

þ    Wie, co może być ułożone zgodnie z kolejnością alfabetyczną

þ    Sporządza alfabetyczny spis ulic i rzeczy

 

115.    Co oglądamy w telewizji?

þ        Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście

þ        Wypisuje z tekstu informacje na temat ulubionych filmów i programów bohaterów tekstu

þ    Wyjaśnia, dlaczego uczniowie nie potrafili ułożyć idealnego programu telewizyjnego

þ    Wypisuje z tekstu wskazany cytat

þ    Opowiada o swoich ulubionych programach telewizyjnych, uzasadniając swój wybór

116.    Różne rodzaje informacji.

þ        Podaje co najmniej dwa przykłady wydarzeń podanych ostatnio w wiadomościach telewizyjnych lub radiowych

þ        Wymienia niezwykłe wydarzenia opisane w tekście

þ    Podaje co najmniej pięć przykładów wydarzeń podanych ostatnio w wiadomościach telewizyjnych

þ    Wyjaśnia znaczenie wskazanego cytatu

 

117.    Różnice między głoską a literą.

þ        Podejmuje próbę podziału wyrazów na litery i głoski

þ        Wie, ze w języku polskim występują głoski , które zapisuje się na dwa sposoby

þ        Zapisuje nazwy artykułów gospodarstwa domowego z ,,ó”, ,,u”, ,,rz”, ,,ż”

þ    Odróżnia literę od głoski

þ    Poprawnie dzieli wyrazy na litery i głoski

þ    Poprawnie ustala liczbę głosek i liter w wyrazach

 


 

118.    Samogłoski i spółgłoski.

þ        Uzupełnia wyrazy odpowiednimi samogłoskami i spółgłoskami na podstawie ilustracji

þ        Podkreśla spółgłoski w podanym ciągu liter

þ    Uzupełnia ilustracje samogłoskami, tak aby podczas czytania z góry na dół powstały trzyliterowe rzeczowniki w mianowniku

þ    Wskazuje wyraz, w którym samogłoski i spółgłoski występują zgodnie z kolejnością przedstawioną na ilustracji

þ    Wyjaśnia, kiedy litera „i” oznacza samogłoskę, a kiedy miękkość poprzedzającej spółgłoski

þ    Dzieli wyrazy na głoski

 

119.    Wynalazki pożyteczne dla ludzkości.

þ        Wymyśla nowa nazwę i zastosowanie dla wybranego przedmiotu

þ        Uzupełnia częściowo tabelę, wypisując z tekstu nazwę proponowanego przez dzieci wynalazku

þ        Zapisuje w punktach trudności przewidywane przez bohaterkę opowiadania

þ    Opowiada treść utworu

þ    Przyporządkowuje nazwy wad ludzkich określonym zachowaniom ludzi opisanych w tekście

þ    Wskazuje najbardziej pożyteczny wynalazek spośród opisanych w tekście i uzasadnia swój wybór

þ    Proponuje własny wynalazek

120.    Podniebne podróże.

þ        Wymienia bohaterów opowiadania

þ        Odszukuje w tekście szczegółowe informacje dotyczące opisanych wydarzeń

þ        Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście

þ    Przyporządkowuje odpowiednie cechy poszczególnym bohaterom tekstu na podstawie ich imion

þ    Odszukuje w różnych źródłach informacji znaczenie słowa „binokle”

121.    Podział wyrazów na sylaby.

þ        Zapisuje, na ile cząstek dzieli się każdy z wymawianych wyrazów

þ        Wie, ze każda sylaba zawiera samogłoskę

þ        Wskazuje wyrazy, których nie można podzielić na sylaby

þ    Wypisuje wskazaną sylabę z nazw rzeczy przedstawionych na ilustracjach

þ    Wyjaśnia i stosuje zasady przenoszenia wyrazów

þ    Uzupełnia tekst podanymi wyrazami, pamiętając o poprawnym przenoszeniu wyrazów

 

 

 

122.    Najcenniejsze życzenia dla mamy.

þ        Uzupełnia schemat, wypisując z wiersza odpowiednie wyrazy

þ        Wymienia życzenia dzieci wypowiadających się w wierszu

þ        Wie, kiedy obchodzi się Dzień Matki

þ    Określa podmiot liryczny wiersza

þ    Opisuje kwitnącą łąkę, korzystając z wiersza i fotografii

þ    Uzasadnia znaczenie uśmiechu w życiu codziennym

þ    Układa wiersz dla swojej mamy z okazji Dnia matki

123.    Wszyscy marzą o podróżowaniu.

þ        Wymienia miejsca, które podmiot liryczny chciałby odwiedzić

þ        Podaje nazwy zwierząt występujące w tekście

þ        Rozpoznaje w wierszu postać Robinsona Cruzoe

þ    Opowiada o odczuciach podróżnika wypowiadającego się w wierszu, uzasadniając swoje zdanie

þ    Wyjaśnia pojęcia: meczet, sfinks

 

124.    Spółgłoski twarde i miękkie.

þ        Wie, jak oznacza się miękkość spółgłosek

þ        Potrafi policzyć spółgłoski miękkie w podanych wyrazach

þ    Uzupełnia na podstawie ilustracji przysłowia wyrazami, w których wszystkie spółgłoski są twarde

þ    Zapisuje nazwy, w których występują spółgłoski miękkie oznaczone za pomocą litery „i” oraz kreseczki

 

125.    Głoski ustne i nosowe.

þ        Odróżnia głoski ustne od nosowych

þ        Wskazuje nazwy przedmiotów przedstawionych na ilustracji, które zawierają głoski nosowe

þ        Uzupełnia wyrazy, wpisując litery oznaczające samogłoski nosowe

þ    Wyjaśnia, czym różnią się głoski ustne od nosowych

þ    Uzupełnia zdanie, wpisując w wolne miejsca odpowiednie spółgłoski nosowe

þ    Zapisuje nazwy pór roku, części ciała i drzew zawierające głoski nosowe

 

126.    Życzenia na dzień Dziecka.

þ        Określa narratora opowiadania

þ        Uzupełnia przynajmniej trzy zdania dotyczące tekstu

þ        Opisuje właściwości niezwykłego przedmiotu, o którym mowa w wierszu

þ        Wypisuje z wiersza pięć par rymujących się wyrazów

þ    Uzupełnia wszystkie zdania dotyczące tekstu

þ    Spośród życzeń wymienionych w wierszu wskazuje najważniejsze dla siebie i uzasadnia swój wybór

þ    Wyjaśnia sens podanych przysłów, korzystając ze słownika przysłów polskich lub ze słownika języka polskiego

þ    Układa i zapisuje historię dotyczącą niewłaściwego zrozumienia wybranego przysłowia

127.    Pisownia ,,ą”, ,,ę” w wyrazach.

þ        Zna zasady pisowni ,,ą”, ,,ę” w wyrazach

þ        Dopisuje wyrazy, w których ,,ą” wymienia się na ,,ę” lub ,,ę” wymienia się na ,,ą”

þ    Uzupełnia zdania, przekształcając podane wyrazy z „om”, „em”, „en”

þ    Zapisuje rzeczowniki, które w bierniku liczby pojedynczej zakończone są na „ę”

 

þ    Konstruuje wypowiedź, stosując czasowniki w 1. osobie liczby pojedynczej, pamiętając o poprawnej pisowni zakończeń z „ę”

128.    Głoski dźwięczne i bezdźwięczne.

þ        Odróżnia głoski dźwięczne od bezdźwięcznych

þ        Wskazuje pary głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

þ    Wymienia spółgłoski dźwięczne mniemające bezdźwięcznych odpowiedników

þ    Zastępuje wyróżnione głoski dźwięczne ich bezdźwięcznymi odpowiednikami

 

129.    Mapa moich ulubionych miejsc.

þ        Przyporządkowuje podane nazwy miast odpowiednim fotografiom

þ        Opowiada o treści wiersza

þ        Wymienia elementy przyrody, o których jest mowa w wierszu

þ    Wskazuje na zdjęciach budowle charakterystyczne dla przedstawionych miast

þ    Wskazuje w wierszu środki stylistyczne

þ    Wie, kim był Czesław Miłosz

þ    Przygotowuje wystawę na temat zabytków i tradycji turystycznych swojego regionu, korzystając z różnych źródeł informacji

130.    Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

þ        Wpisuje brakujące litery ,,ó” lub ,,u” do przynajmniej jednego podanego wyrazu i zapisuje wyrazy w porządku alfabetycznym

þ        Podkreśla wyrazy, w których litery występują w kolejności alfabetycznej

þ        Dzieli wyrazy na głoski i litery

þ    Wpisuje brakujące litery „ó” lub „u” do podanych wyrazów i zapisuje je w porządku alfabetycznym

þ    Odróżnia spółgłoski od samogłosek, spółgłoski twarde od miękkich, głoski ustne od nosowych, dźwięczne od bezdźwięcznych

þ    Uzupełnia podane wyrazy, wpisując zakończenia: „-ą”, „om”, „ę”, „e”

 

131.    Dlaczego Smok Wawelski zgodził się pomóc księciu Krakowi?

þ        Odszukuje w tekście informacje na temat motywów postępowania opisywanych postaci

þ        Podejmuje próbę ułożenia notki biograficznej na temat jednego z bohaterów tekstu

þ    Wymienia argumenty, którymi Smok Wawelski uzasadniał swoją niechęć przed wyprawą

þ    Wyjaśnia motywację postępowania bohatera tekstu

þ    Układa notki biograficzne na temat bohaterów tekstu

þ    Porównuje opowiadanie z legendą i uzupełnia tabelę

132.    Zaginiony samolot nad Afryką.

þ        Wymienia postacie występujące w opowiadaniu

þ        Odszukuje w tekście informacje na temat motywów postępowania opisanych postaci

þ        Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście

þ    Wypisuje z opowiadania wyrazy lub wyrażenia określające uczucia i emocje

þ    Wyjaśnia pojęcie: alfabet Morse a

þ    Potrafi nadać sygnał SOS alfabetem Morse a


 

133.    Gdy przyroda zaprasza na wakacje…

þ        Odszukuje w tekście informacje na temat tytułowego wynalazku

þ        Zapisuje przynajmniej trzy pary rymów pojawiających się w wierszu

þ        Przygotowuje kartkę pocztową i poprawnie zapisuje adres

þ        Zapisuje tekst pozdrowień z wakacji adresowanych do kolegi lub koleżanki

þ    Wymienia zalety wakacji na podstawie wiersza

þ    Opisuje miejsce przedstawione na narysowanej przez siebie kartce pocztowej

þ    Nazywa krainę geograficzną, o której mowa w wierszu „ Kronika olsztyńska część XIX”

þ    Wyjaśnia sens ostatniej zwrotki wiersza

þ    Wymyśla dalszy ciąg opowiadania

þ    Wie, kim był Konstanty Ildefons Gałczyński

134.    Pisownia wielką i mała literą.

þ        Wypisuje przynajmniej trzy tytuły książek lub filmów, w których występują imiona lub nazwiska

þ        Zna reguły pisowni wielką literą : imion, nazwisk, nazw miejscowości, i państw

þ        Tworzy nazwy miast od nazw mieszkańców, pamiętając o poprawnej pisowni wielką literą

þ    Zna reguły pisowni wielką literą: nazw geograficznych, nazw mieszkańców państw i kontynentów

þ    Tworzy nazwy mieszkańców kontynentów i miast, pamiętając o poprawnej pisowni wielką i małą literą

þ    Uzupełnia tekst, wpisując pierwsze litery nazw geograficznych

 

135.    Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

þ        Odszukuje w tekście odpowiednie informacje

þ        Podejmuje próbę rozwiązania krzyżówki, odszukując w tekście odpowiednie informacje

þ        Zapisuje poprawnie co najmniej trzynaście podanych wyrazów z trudnościami ortograficznymi

þ    Tworzy wyrazy pokrewne do podanego słowa

þ    Zna i stosuje zasady pisowni wielką i małą literą

þ    Zapisuje poprawnie podane wyrazy z trudnościami ortograficznymi